ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu a cena:

Nebytové priestory budovy Materskej školy a nadstavby 13 BJ na ulici Školská 2,  súpisné číslo 135 postavenej na pozemku registra C – KN parcela č. 98/1, kat. územie Margecany, zapísanej na liste vlastníctva č. 1844 v kat. území Margecany a to:

–  nebytové priestory  I. NP – nevyužívané priestory materskej školy stavebne upravené pre potreby denného stacionára vo výmere 197,00  mza sumu 1 221,40 Eur/ročne.

Nájomca:
Deduško n.o., Vojenská 2, 040 01 Košice – Staré mesto, IČO: 50286056

Zastúpená: Ing. Libor Pindroch, riaditeľ

Doba prenájmu:
Od 1. 1. 2019 – na dobu neurčitú.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Záujem obce o navrhovaný účel užívania priestorov – poskytovanie sociálnych služieb formou denného stacionára.

Margecany, 30. 7. 2018

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: