Zverejnenie zámeru Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Číslo: 614/2011/VV

V Margecanoch, dňa 19. 8. 2011

O Z N Á M E N I E

o zámere „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť zámerom dotknuté, že zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ je umiestnený na tunajšom úrade k nahliadnutiu od 19. 8. 2011 do 9. 9. 2011 a na internetovej stránke obce Margecany – www.margecany.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu životného prostredia Spišská Nová Ves do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná, inak sa na ne neprihliadne.

Do zámeru „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ a do projektovej dokumentácie stavby je možné nahliadnúť na Obecnom úrade v Margecanoch, č. dv. 210 alebo na webovom sídle obce www.margecany.sk.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia trasy stavby.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Prílohy:

Zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ – textová časť

Zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ – grafická časť – prehľadná situácia

Zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ – grafická časť – celková situačná mapa

Zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ – grafická časť – vzorové priečne rezy

Zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ – grafická časť – štruktúra okolitej krajiny

——————————————————————————————

Toto oznámenie musí byť vyvesené 21 dní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.

Zverejnené dňa: 19. 8. 2011                                                               Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: