ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany plánuje previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa a to svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 1 v kat. území Rolova Huta a to:

  • časť parcely registra C KN č. 128/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 67 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 48215724-46/2021 úradne overeným Okresným úradom Gelnica, Katastrálnym odborom dňa 9. 9. 2021 pod číslom G1-160/2021 ako nová parcela C KN č. 128/259, druh pozemku ostatná plocha o výmere 67 m2 za cenu 27 € / m2;
  • časť parcely registra C KN č. 128/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 107 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 48215724-46/2021 úradne overeným Okresným úradom Gelnica, Katastrálnym odborom dňa 9. 9. 2021 pod číslom G1-160/2021 ako nová parcela C KN č. 128/260, druh pozemku ostatná plocha o výmere 107 m2 za cenu 27 € / m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • priľahlosť pozemku k nehnuteľnostiam – pozemkom vo vlastníctve žiadateľa na parcelách C-KN č. 128/93,128/94 a 128/98 a nevyužiteľnosť pozemkov na iný samostatný účel.

Zámer previesť majetok a spôsob prevodu majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. 5. 2021 uznesením č. 22/2021/B-9.

V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení prenájmu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa rozhoduje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Príloha:

Zverejnené na úradnej tabuli obce:                         4. 10. 2021

Zverejnené na internetovej stránke obce:            4. 10. 2021

Vypracoval: Ing. Jozef Magda

Zaujalo vás to? Zdieľajte: