ZVEREJNENIE ZÁMERU prenajať majetok obce

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu a cena:

Nebytové priestory budovy kultúrneho domu na ulici Obchodná 7, súpisné číslo 564, postaveného na pozemku registra C – KN parcela č. 728/9, kat. územie Margecany, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 v kat. území Margecany a to:

–  nebytové priestory  II. NP vo výmere 71,1 m2 za sumu 853,20 Eur/ročne,

–  nebytové priestory III. NP vo výmere 76,6 m2 za sumu 919,20 Eur/ročne,

–  nebytové priestory – časť schodišťa vo výmere 20,1 m2 za sumu 241.20 Eur/ročne,
– časť nebytových priestorov – kinosála s javiskom podľa rozvrhu v rozsahu 16 hod/mes. za sumu 420,- Eur/ročne.

Nájomca:
Súkromná základná umelecká škola, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO: 35 573 724, DIČ: 2022273473.

Doba prenájmu:
Od 01.04.2018 – na dobu neurčitú.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Záujem obce o navrhovaný účel užívania priestorov – prevádzka Súkromnej základnej umeleckej školy.

Margecany, 08.03.2018

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: