Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu
Nebytové priestory na ulici Partizánska 23, súpisné číslo 232 postaveného na pozemku parcela č. KN-C 52/1, kat. územie Margecany, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, v kat. území Margecany – časť o výmere 32 m2 v priestoroch terajšieho Holičstva – kaderníctva, končiacej prevádzky Anny Mackovjakovej, Kojšov 348.

Nájomca
Dominika Kovalčíková, Jarná 212/29, Margecany, s identifikačným číslom (IČO) 50186540, daňovým identifikačným číslom (DIČ) 1121393988 a sídlom na adrese Jarná 212/29, Margecany.

Cena prenájmu 9 €/m2/rok mimo nákladov na energie, ktoré si nájomca zabezpečuje a hradí na svoje meno.

Doba prenájmu
Od 1. 1. 2018 – na dobu neurčitú

Dôvod hodný osobitného zreteľa
Záujem obce o navrhovaný účel užívania priestorov – prevádzka holičstva a kaderníctva. Cena nájmu bola stanovená v súlade so Sadzobníkom cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany.

Margecany, 20. 11. 2017

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: