ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ MAJETOK OBCE

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu
Nebytové priestory na ulici Obchodná 6, súpisné číslo 127 postaveného na pozemku parcela č. C KN 116, kat. územie Margecany, zapísaný na liste vlastníctva č. 1516, v kat. území Margecany – miestnosť č. 206 o výmere 7,21 m2 (predmet nájmu) a podiel na spoločných priestoroch prislúchajúci k predmetu nájmu pre 

Nájomca
HIXAR s.r.o., Železničná 91/19, 055 01 Margecany, s identifikačným číslom (IČO) 53 041 151.

Cena prenájmu 16,50 €/m2/rok mimo nákladov na energie, ktoré si nájomca zabezpečuje a hradí na svoje meno.

Doba prenájmu
Od 1. 1. 2021 – na dobu neurčitú

Dôvod hodný osobitného zreteľa
Záujem obce o navrhovaný účel užívania priestorov – vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce. Cena nájmu bola stanovená v súlade so Sadzobníkom cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany.

Margecany, 27. 11. 2020

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: