ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
040 53 Košice, Rumanova 14

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) VÝZVA

 • zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 • zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 • verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o zmenu povolenia:

1.1. Žiadosť zo dňa: 24.03.2015
1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
1.3. Doručená dňa: 26. 3. 2015
1.4. Evidovaná pod číslom: 9056/2015
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk: 26. 5. 2015
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce: 1. 6. 2015
1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce: 15. 6. 2015
2. Prevádzkovateľ:
2.1. Názov: Calmit, spol. s r.o.
2.2. Adresa: Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
2.3. IČO: 36 172 162
3. Prevádzka:
3.1. Názov: Calmit, spol. s r.o. závod Margecany
3.2. Adresa: 055 40 Margecany
3.3. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
3. Priemysel spracovania nerastov
3.1.a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1. Číslo: č. 4751-33293/2007/Mer/570940106
4.2. Zo dňa: 18.10.2007
4.3. Právoplatné dňa: 13.11.2007
5. Informácie pre verejnosť:
5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2,
5.2. Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5.
6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):
6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice (ďalej len „IŽP Košice“), v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
6.2. Mesto/Obec: na obecnom úrade obce Jaklovce a na obecnom úrade obce Margecany
6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.margecany.sk a www.jaklovce.sk
7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
Predmetná zmena integrovaného povolenia nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
8. Súčasťou konania je:
Predmetom žiadosti prevádzkovateľa je zrušenie integrovaného povolenia z dôvodu neprevádzkovania šachtovej pece č. 2 viac ako štyri po sebe nasledujúce roky, keďže činnosť výpal vápna v šachtovej peci č. 2 bola ukončená, čím sa vylúčila činnosť prevádzky pre kategóriu priemyselných činností 3.1.a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. V prevádzke sa naďalej vykonáva triedenie, drvanie a mletie vápenca.
9. Zoznam dotknutých orgánov:
1. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
2. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
3. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
10. Ústne pojednávanie:
10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 15 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5. alebo v predĺženej lehote.
10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, IŽP Košice podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

 1. Stručné zhrnutie údajov a informácii uvedených v písmenách A) až K

1.       Údaje o prevádzke a jej umiestnení

 • obchodné meno: Calmit, spol. s r. o.
 • sídlo: Gaštanová 15, 811 04  Bratislava
 • IČO: 36 172 162
 • štatutárny zástupca: Ing. Peter Vaniš, konateľ
 • splnomocnená kontaktná osoba:  Dušan Jakubišin, riaditeľ závodu    tel. č.: 053/481 33 11, e-mail:  jakubisin@calmit.sk
 • názov prevádzky:                                Calmit,  s r. o. závod Margecany
 • adresa prevádzky: 055 40  Margecany
 • variabilný symbol pridelený SIŽP: 370530104
 • číslo integrovaného povolenia: 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007

Kategória činnosti podľa zákona o IPKZ:

 1. Priemysel spracovania nerastov

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého

 1. b) výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

2.  Dôvod žiadosti o zrušenie integrovaného povolenia

Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že v prevádzke došlo k poklesu kapacity zariadenia pod príslušnú prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o IPKZ.

Prevádzka nevykonáva výpal vápna od novembra 2010. V zmysle § 29 ods. 2 písm. b) ak prevádzkovateľ neprevádzkuje danú prevádzku viac ako štyri po sebe nasledujúce roky napriek vydanému povoleniu Inšpekcia rozhodne o zrušení povolenia z vlastného podnetu alebo na žiadosť prevádzkovateľa.

Prevádzka neukončila svoju činnosť úplne, zastavený bol výpal vápna, ktorý prebiehal na šachtovej peci č. 2. V prevádzke sa stále vykonáva triedenie, drvenie a mletie vápenca, ktorý je dopravovaný z lomu umiestneného nad areálom prevádzky podzemnou pásovou dopravou.

3.   Popis súčasného stavu

Prevádzkovateľ vykonáva činnosť na základe integrovaného povolenia č.: 4751-33293/2007/ Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007, vydaného Slovensko inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice (v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z6).

V zmysle tohto povolenia sa prevádzka  člení na nasledovné stavebné objekty:

SO    Skladovo prevádzková budova

SO    Sklad

SO    Čistiareň odpadových vôd

SO    Vrátnica

SO    Budova

SO    Sociálna budova

SO    Kancelárie výroby, garáže

SO    Cevamit

SO    Dielňa zámočnícka a elektro

SO    Trafostanica

SO    Šachtové pece

SO    Kancelária majstrov

SO    Mlynica vápencov

SO    Kompresorovňa

SO    Zásobník vápencov

SO    Prístavba k sociálnej budove

SO    Vodáreň

SO    EKO sklad PHM – Čerpacia stanica PHM

Prevádzkové súbory:

PS1   Pásová doprava

PS2   Šachtová pec č. 2

PS3   Mlynica vápenca a vápna

Linka na balenie vápna

PS4   Cevamit

PS5   Nakladanie s vodami

PS6   Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

PS7   Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke

V súvislosti s odstavením výpalu vápna sa v prevádzke nepoužívajú nasledovné časti:

SO Šachtové pece

PS Šachtová pec č. 2

Súčasťou PS Šachtová pec č. 2 je aj:

 • otvorená skládka pevného paliva – betónový box
 • zásobník pevného paliva 240 m3, železobetón
 • šikmý skipový výťah (nepoužíva sa)
 • technologické váhy (nepoužívajú sa)
 • pásové dopravníky (nepoužíva sa niektoré)
 • železničné vagóny
 • zásobník vápna 210 m3, železobetónový (nepoužíva sa)
 • zásobník vápna 66 m3, oeceľový
 • filter Alfa Jet Plus 216/2-1,5-4, ktorý slúžil na zachytávanie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch vznikajúcich pri výpale vápna (nepoužíva sa)

Prevádzka Calmit spol. s r. o., závod Margecany prestala vykonávať výrobu páleného vápna v roku 2010 a z toho dôvodu došlo k odstaveniu šachtovej pece č. 2 a tým aj k nepoužívaniu niektorých častí, ktoré súviseli s dopravou paliva do pece a skladovaním vápna (šikmý skipový výťah, technologické váhy, železobetónový zásobník 210 m3 a niektoré dopravné pásy) a niektoré časti sa namiesto skladovania pevného paliva a vápna stále v prevádzke využívajú ale na skladovanie vyťaženého vápenca (otvorená skládka pevného paliva, zásobník koksu 240 m3, niektoré pásové dopravníky, železničné vagóny, oceľový zásobník 66 m3, filter Alfa Jet Plus 216/2-1,5-4).

 1. Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky

Zdroje znečisťovania ovzdušia

V súvislosti s odstavením výroby páleného vápna bude prevádzka prekategorizovaná nasledovne:

 1. Výroba nekovových minerálnych produktov

3.11.2 Ťažba a spracovanie silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov alebo iných priemyselne využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave – Stredný zdroj.

V súvislosti s odstavením šachtovej pece č. 2 sa zmenili emisné pomery prevádzky. Počas pálenia vápna v šachtovej peci boli emisné limity určené pre znečisťujúce látky – TZL, SO2,NOx a CO. V súčasnosti prevádzka emituje len TZL, ktoré vznikajú pri manipulácii a spracovaní vápenca.

Odpadové vody

Prevádzka produkuje splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku. Technologické vody v prevádzke nevznikajú.

Spôsob nakladania s odpadovými vodami sa v prevádzke v súvislosti s odstavením výroby páleného vápna nezmenil.

Škodlivé látky

Spôsob skladovania a nakladania so škodlivými sa v prevádzke v súvislosti s odstavením výroby páleného vápna nezmenil.

Odpady

V priestoroch šachtovej pece č. 2, ktorá bola odstavená z prevádzky sa nenachádzajú žiadne nebezpečné odpady. Spôsob nakladania s odpadmi ostáva nezmenený.

5.  Podmienky pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

Prevádzka má v podmienkach integrovaného povolenia v bode K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie zničisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu (str. 21 rozhodnutia č. 4751-33293/2007/Mer/ 570940106 zo dňa 18.10.2007) uvedené nasledovné podmienky:

 •  Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov o odpadového hospodárstva.
 • V častiach prevádzky, ktoré sa v súvislosti s odstavením výroby vápna prestali využívať (ŠP č. 2) sa nanachádzali ani nenachádzajú nebezpečné odpady ani škodlivé látky.
 1. Prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracovanie surovín a výrobu produktov tak, aby všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprádznené.
  • V prevádzke došlo k odstaveniu šachtovej pece č. 2 a zásobníka 210 m3, ktorý slúžil na skladovanie vápna (prvý zásobník za ŠP č. 2) – tieto sú vyprázdnené.
 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.
 • V prevádzke neboli demontované žiadne objekty, z dôvodu, že si ich ešte prevádzkovateľ chce ponechať pre prípad obnovenia výroby vápna.
 1. Prevádzkvoateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na zákalde posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.
 • Technológia nebola z prevádzky odstránená.

Žiadosť o zrušenie integrovaného povolenia prevádzky (.pdf)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: