Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav

Obvodný pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom znení zmien a doplnkov

zverejňuje

podľa § 13 ods. 1 zákona

projekt pozemkových úprav

časť

návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany.

Návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje:

písomnú časť, ktorú tvorí:

 • technická správa
 • register nového stavu, – časť A – parcely nového stavu,
 • – časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov,
 • výpis z registra nového stavu pre každého známeho vlastníka,
 • výpis z registra nového stavu pre správcov-zástupcov vlastníka (SPF a Lesy SR),
 • výpis z registra nového stavu pre oprávnených z ťarchy,
 • zoznam tiarch,
 • zoznam vlastníkov podľa typu účastníka,
 • zoznam nárokov na vyrovnanie v peniazoch,
 • zoznam vyrovnaní v peniazoch.

grafickú časť, ktorú tvorí:

 • rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v mierke 1:1000 po meračských náčrtoch,
 • umiestnenie nových pozemkov pre vlastníkov a správcov.

Celé rozhodnutie si môžete prečítať tu – Rozhodnutie o zverejnení navrhu rozdeľovacieho plánu (.pdf, 100 kB)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: