Archív značiek: Vyhláška

OZNÁMENIE o stavebnom povolení verejnou vyhláškou

OZNÁMENIE o stavebnom povolení podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky oznamuje občanom a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 11. 5. 2012 bolo vydané stavebné povolenie č. 187/2012/RNN pre žiadateľa Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 36) v zastúpení Ing. Róbert Truhan, vedúci odboru Projekty – Východoslovenská energetika a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice vo veci – žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Margecany, Kozinec – úprava NN siete a DP“ (domové prípojky), na pozemkoch v kat. území Rolova Huta (Kozinec), ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na OZNÁMENIE o stavebnom povolení verejnou vyhláškou

Zaujalo vás to? Zdieľajte: