Archív značiek: výberové konanie

Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany

v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.        

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pokračovať na Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zámer predaja majetku – zverejnenie

Obec Margecany, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch zo dňa 29. 9. 2014 v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností v k. ú. Margecany:

  •  rodinný dom s. č. 406, na pozemku parc. CKN č. 580/38, zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. CKN č. 580/38 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 107 m2,
  • pozemok parc. CKN č. 580/95 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 557 m2.

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve Obce Margecany, zapísané na Okresnom úrade Gelnica, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Margecany. Rodinný dom sa nachádza na ulici Olše č. 24 v Margecanoch. Príslušenstvo rodinného domu tvoria plot čelný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Dom je dvojpodlažný. Pokračovať na Zámer predaja majetku – zverejnenie

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Kurz matematiky

Kurz matematiky (5.turnus) a príprava zo psychodiagnostických testov naprijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených sílgenerála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15.V termíne od 16. do 20.decembra 2013 a v náhradnom termíne od 6. do10.januára 2014 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v poradí už 5.turnuskurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika.

Pokračovať na Kurz matematiky

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Obec Margecany  v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme informuje o voľnom pracovnom mieste na funkciu odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.  

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výberové konanie

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany vyhlasuje podľa §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 a § 5 zákona NR SR č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Margecanoch, Školská 20, 055 01 Margecany.

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pokračovať na Výberové konanie

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Margecany

Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch svojim uznesením č. 38/2010 zo dňa 12.11.2010 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Margecany na deň 10.1.2011.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky: Pokračovať na Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výberové konanie na miesto riaditeľa – Základná škola Gelnica

MESTO GELNICA

podľa § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy – Grundschule so sídlom v Gelnici, Hlavná ulica 121 Pokračovať na Výberové konanie na miesto riaditeľa – Základná škola Gelnica

Zaujalo vás to? Zdieľajte: