Archív značiek: SEA

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu – zverejnenie.

Dňa 28.10.2021 bolo obci doručené oznámenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, so sídlom Komenského 52, Košice o zaslaní Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu:
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“. Pokračovať na Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE “PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016-2020″

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 5. 5. 2016 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020” Pokračovať na OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE “PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016-2020″

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácia o správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Košická Belá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 19. 4. 2016 bolo obci doručená Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu

„Územný plán obce Košická Belá“. Pokračovať na Informácia o správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Košická Belá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ROZHODNUTIE PO UKONČENÍ ZISŤOVACIEHO KONANIA K Programu rozvoja obce Margecany 2016+

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Margecany 2016+“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Program rozvoja obce Margecany 2016+“, ktorý predstavuje spolu s platným územným plánom, základný a kľúčový dokument pre riadenie samosprávy

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celé znenie rozhodnutia:

Rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, Odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 16. 3. 2016 (.pdf)

Pokračovať na ROZHODNUTIE PO UKONČENÍ ZISŤOVACIEHO KONANIA K Programu rozvoja obce Margecany 2016+

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania k Zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu obce Margecany

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celé znenie rozhodnutia:

Rozhodnutie zo dňa 9. 3. 2016 (.pdf)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácia o oznámení o strategickom dokumente Program rozvoja obce Margecany 2016+ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 22. 2. 2016 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente

Program rozvoja obce Margecany 2016+“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní v pracovnej dobe na č. dv. 210 do 8. 3. 2016, oznámenie je zverejnené ako príloha tohto oznámenia. Pokračovať na Informácia o oznámení o strategickom dokumente Program rozvoja obce Margecany 2016+ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o strategickom dokumente “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022″

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 10. 12. 2015 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022“ Pokračovať na Oznámenie o strategickom dokumente “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022″

Zaujalo vás to? Zdieľajte: