Archív značiek: Sčítanie 2011

Informácia o vytvorených sčítacích obvodoch pre vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Margecany

Sčítacím obvodom je územie (napr. obec, mestská časť alebo ich časti),  na ktorom sa  vykonaná sčítanie obyvateľov, domov a bytov v obci Margecany.

Úlohou odborne vyškolených sčítacích komisárov bude navštíviť všetky domácnosti v pridelenom sčítacom obvode, požiadať ich o vyplnenie sčítacích tlačív, po ich vyplnení ich pozbierať a urobiť predpísané sumarizácie za svoj sčítací obvod. Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komisár nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá mu môžu obyvatelia odovzdať pri dverách bytu.

Menovanie sčítacích komisárov pre obec Margecany na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

V súlade so zákonom NR SR č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli menovaní na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, po ich predchádzajúcom súhlase, pre obec Margecany títo sčítací komisári. Pokračovať na Informácia o vytvorených sčítacích obvodoch pre vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 v obci Margecany

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.

Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti. Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Pokračovať na Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 v obci Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: