Archív značiek: Rozvoj

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak – oznámenie o zverejnení zámeru

Týmto oznamujeme dotknutej verejnosti, že dňa 13. 1. 2020 bolo obci Margecany doručené: 

ŽSR – oznámenie o zverejnení zámeru Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak

Odkaz na zverejnení zámer na stránke Ministerstva životného prostredia SR:

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dni od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby “Margecany – miestne komunikácie, vodovod a kanalizácia pre novú IBV, Pod Horou – vodovod a splašková kanalizácia – 1. etapa

Príloha – situácia umiestnenia stavby

Zverejnené: 12. 11. 2019

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania stavby “Margecany – miestne komunikácie, vodovod a kanalizácia pre novú IBV, Pod Horou – vodovod a splašková kanalizácia – 1. etapa” – Verejná vyhláška

Príloha verejnej vyhlášky – situácia stavby – verejný vodovod a splašková kanalizácia

Zverejnené: 7. 10. 2019

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Slávnostné otvorenie novej prevádzky denného stacionára

Dňa 8. 1. 2019  Ing. Igor Petrik, starosta obce a zástupkyňa starostu obce, Ing. Eva Novotová, prestrihnutím pásky symbolicky uviedli do prevádzky nové priestory denného stacionára Deduško n.o.

Priestory bývalej materskej školy v roku 2018 z finančných prostriedkov Ministerstva financií SR a z vlastných zdrojov zrekonštruovali zamestnanci technického úseku obce Margecany. 

Veríme, že tieto obnovené a dispozične upravené priestory na ulici Školská 2 budú našim seniorom slúžiť k spokojnému prežitiu aktívnej staroby.

Foto a text: Ing. Jozef Magda

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Novoročný príhovor starostu obce – PF 2019

Milí spoluobčania!

Srdečne Vás pozdravujem v novom roku 2019 a vinšujem Vám, nech Vás každý jeden jeho deň sprevádza šťastie a úspech vo všetkom, do čoho sa pustíte. Nech ste zdraví, milovaní a nech sa Vám plnia sny.

 Aj našej krásnej obci želám, aby bol nastávajúci rok úspešný a vydarený aspoň tak, ako rok 2018, s ktorým sme sa pred niekoľkými hodinami rozlúčili.

Pri bilancovaní uplynulého roka totiž môžem skonštatovať, že sa nám opäť vydarilo niekoľko úspešných investičných akcií, ako bola napríklad rekonštrukcia starej materskej školy na novodobý denný stacionár či rekonštrukcia poľných a lesných ciest.

Zrekonštruovali sme materskú školu a rozšírili sme jej kapacity tak, že sme mohli prijať do škôlky všetky detičky.

Pri železničnej stanici sme postavili nové parkovacie miesta a opravili sme cestu Partizánska – pod Židovskou hôrkou.

Podarilo sa nám zrekonštruovať vykurovanie tribúny telovýchovnej jednoty a zaviesť solárny ohrev vody a vybudovali sme aj záchytné  nádrže na dažďovú a úžitkovú vodu, ktorou budeme polievať futbalové ihrisko, vymenili sme aj umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku v školskom areáli a položili sme novú zámkovú dlažbu pri pamätníku padlých.

V závere roka sme opäť pripravili Margecianské fajnoty, ktoré zaznamenali historicky najväčšiu návštevnosť a počas ktorých sme slávnostne zažali nové osvetlenie cestného Bujanovského tunela.

Popri tejto práci sme, samozrejme, podávali ďalšie projekty a keďže sme vo viacerých prípadoch uspeli, tým sme si pripravili výborné finančné podmienky na to, aby sme mohli aj v roku 2019 budovať ďalšie stavby.

Takže v novom roku nás čaká napríklad:

  • rekonštrukcia oddychovej zóny za starou materskou škôlkou,
  • dostavba podkrovia základnej školy s materskou školou,
  • vnútorná rekonštrukcia telocvične,
  • rekonštrukcia rigolu na ulici Partizánska,
  • výstavba multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku,
  • rekonštrukcia budovy obecného úradu,
  • výstavba mosta v časti Olše,
  • výstavba lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín,
  • rekonštrukcia chodníka na ulici Obchodná
  • a určite sa chceme v roku 2019 výrazne posunúť v projekčných prácach v stavebnom obvode Pod Hôrou.

Vážení spoluobčania,

dnes sa začal nový rok, pripravili sme si nové kalendáre a čakáme, aké udalosti sa doňho zapíšu. Úprimne Vám želám, aby boli len pozitívne a šťastné.

Krásny a vydarený rok 2019, priatelia!

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margeciansky tunel – oznámenie o začatí prác a súvisiacich dopravných obmedzeniach

Aktualizované: 24. 9. 2018

Oznamujeme  majiteľom rekreačných chát, občanom a návštevníkom obce, že z dôvodu začatia prác na osvetlení národnej technickej pamiatky – Margeciansky tunel bude premávka cez cestný tunel v Rolovej hute k chatovej oblasti Kozinec v dňoch 19. až 20. 9. 2018 v čase od 7:00 do 14:00 obmedzená / regulovaná v polhodinových intervaloch v oboch smeroch.  

Ďalšie plánované obmedzenia:

24. 9. – 28. 9. 2018

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Projekt “Margeciansky tunel, otvorená galéria” je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra incognita a výzvy Top výlety. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: