Archív značiek: psychológ

CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V GELNICI

CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, Slovenská 56, 056 01 Gelnica, tel. 053 / 482 16 74, e-mail: sppgelnica@stonline.sk, www.csppke.sk

Oznam

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) v Gelnici je elokované zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré vzniklo 1.1.2006 v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmenou a doplnením niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 130 a §161, ods. 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokračovať na CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V GELNICI

Zaujalo vás to? Zdieľajte: