Archív značiek: Pripomienkovanie

OZNÁMENIE o vydaní kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ verejnou vyhláškou

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 553/2021/Ozn.-VV KR  

V Margecanoch dňa 14.10.2021

O Z N Á M E N I E

 o vydaní kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní („správny poriadok“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou. Pokračovať na OZNÁMENIE o vydaní kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ verejnou vyhláškou

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany plánuje previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa a to svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 1 v kat. území Rolova Huta a to: Pokračovať na ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o územnom rozhodnutí verejnou vyhláškou – líniová stavba „INS_FTTH_GL_Margecany_Skolska“

Obec Margecany, stavebný úrad

Číslo: 502/2021/ÚR-VV 

V Margecanoch dňa 09.09.2021

O Z N Á M E N I E

 o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, ako stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 09.09.2021 bolo vydané územné rozhodnutie č. 502/2021/ÚR vo veci Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Skolska“, na pozemkoch v kat. území Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na OZNÁMENIE o územnom rozhodnutí verejnou vyhláškou – líniová stavba „INS_FTTH_GL_Margecany_Skolska“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Stavba „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou – Stavba „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ investor Východoslovenská distribučná a.s.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Trasa kolaudovanej stavby – Margecany, časť Olše – úprava NN a DP  

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prezentácia z parciálnej porady k zmenám v dopravnej obslužnosti Hnileckej doliny

Dňa 23. 8. 2021 sa konala parciálna porada k zmenám autobusovej dopravy so spoločnosťou Eurobus a.s.

Krátke zhrnutie pre cestujúcu verejnosť, prečo sa plánujú zmeny a čo prinesú je možné uviesť nasledovné:

  • železničná doprava ako nosný dopravný systém v regióne – autobusová doprava tvorí doplnok a napájač ku vlakom,
  • minimalizácia súbežných vlakových a autobusových spojov a prázdnych jázd autobusov,
  • vďaka úspore km zvýšenie počtu spojov takmer na všetkých úsekoch,
  • zlepšenie dopravného spojenia z obcí na pracovné zmeny v Gelnici, Prakovciach a Krompachoch,
  • hlavná úloha autobusových spojov – vytváranie prípojov k vlakom v prestupných uzloch Margecany a Mníšek nad Hnilcom,
  • zavedenie garantovaných časov čakania autobusov na vlaky (uvedené v poznámkach pod CP),
  • rozšírenie dopravnej ponuky z Margecian do Gelnice a Kojšova aj na nočné hodiny zavedením spojov „na zavolanie“,
  • po dohode so spoločnosťou Embraco zavedenie zrýchlených spojov z Gelnice cez Nálepkovo na pracovné zmeny do Spišskej Novej Vsi počas celého týždňa (ešte otvorená téma).

Aktualizované CP so zapracovanými pripomienkami:

801401 (Gelnica – Žakarovce)

801403 (Kojšov – Margecany – Gelnica – Prakovce – Helcmanovce)

801405 (Margecany – Gelnica – Prakovce – Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Uhorná)

801409 (Gelnica – Opátka – Košická Belá – Košice – Košice, USS)

801415 (Margecany – Kojšov)

810456 (Krompachy – Richnava – Kluknava – Margecany)

Prezentácia z parciálnej porady:

Zmeny v dopravnej obslužnosti Hnileckej doliny – prezentácia PP

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Eurobus a.s. – návrh zmien v cestovných poriadkoch

Logo spoločnosti eurobus, a.s. (© eurobus, a.s., web: imhd.sk)

Pripomienky k návrhom zmien v cestovných poriadkoch zasielajte do 20.8.2021 na emailovú  adresu: pavol.hricko@margecany.sk

Návrh cestovných poriadkov:

801401 (Gelnica – Žakarovce)

801403 (Kojšov – Margecany – Gelnica – Prakovce – Helcmanovce)

801405 (Margecany – Gelnica – Prakovce – Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Uhorná)

801409 (Gelnica – Opátka – Košická Belá – Košice – Košice, USS)

801415 (Margecany – Kojšov)

810456 (Krompachy – Richnava – Kluknava – Margecany)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o začatí územného konania – umiestnenie líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a. s. Gelnica na optickú siet‘ Orange a. s.“

OBEC MARGECANY, stavebný úrad, Číslo: 543/2021JÚK-VV

V Margecanoch dňa 09.08.2021

OZNÁMENIE
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (,‚stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU. Pokračovať na OZNÁMENIE o začatí územného konania – umiestnenie líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a. s. Gelnica na optickú siet‘ Orange a. s.“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o dodatočnom stavebnom povolení VEREJNOU VYHLÁŠKOU – Ing. Michal Čarnogurský

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 173/2021DSP-VV        

V Margecanoch dňa 19.07.2021

OZNÁMENIE

o dodatočnom stavebnom povolení podľa § 88a a primerane § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU Pokračovať na OZNÁMENIE o dodatočnom stavebnom povolení VEREJNOU VYHLÁŠKOU – Ing. Michal Čarnogurský

Zaujalo vás to? Zdieľajte: