Archív značiek: Prevencia

Nové detské dopravné ihrisko otvorené

V rámci osláv Dní obce Margecany sa dňa 13. 7. 2017 konalo slávnostné otvorenie nového detského dopravného ihriska. Otvárania dopravného ihriska sa okrem nedočkavých detí a ich rodičov zúčastnili aj riaditeľ Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR Ing. Jozef Halcin a vedúci Odboru dopravy Košického samosprávneho kraja Ing. Ladislav Olexa, PhD. Po slávnostných príhovoroch a prestrihnutí pásky nasledovala krátka ukážka jeho používania a ďalší program Dní obce. 

Detské dopravné ihrisko pri Základnej škole s materskou školou v obci Margecany je sprístupnené pre širokú verejnosť. Veríme, že bude dlhé roky slúžiť na podporu dopravnej výchovy, väčšej bezpečnosti detí na cestách a prispeje aj k aktívnemu a zdravému životnému štýlu našich detí.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

UZÁVIERKA CESTNÉHO TUNELA (KOZINEC) V NOCI ZO ŠTVRTKA NA PIATOK (9. 6. – 10. 6. 2016)

Obec Margecany ako vecne a územne príslušný cestný správny orgán na základe zákona č. 295/1992 Zb. o niektorých  opatreniach v  miestnej  samospráve a v štátnej správe v zmysle 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb, ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

u d e ľ u j e    p o v o l e n i e

na úplnú uzávierku miestnej komunikácie v úseku za cestou III/3271 od začiatku po koniec margecianskeho tunela z dôvodu usporiadania medzinárodného cvičenia záchranárov GL RESCUE 2016 Pokračovať na UZÁVIERKA CESTNÉHO TUNELA (KOZINEC) V NOCI ZO ŠTVRTKA NA PIATOK (9. 6. – 10. 6. 2016)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Dekapitácia

Dekapitácia v slovenčine znamená zoťatie hlavy, prípadne odstránenie z funkcie.

dekapitaciaV praxi sa tento pojem ujal aj na neselektívny orez celej koruny stromu vrátane kostrových konárov na kýpte, pričom sa nerešpektuje architektúra a habitus stromu, jeho funkcie v krajine, jeho zdravotný a statický stav ani jeho perspektíva na stanovišti. Pokračovať na Dekapitácia

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Otvorenie fitparku pre seniorov

Obec Margecany a ZO JDS Margecany
Vás pozývajú na slávnostné

otvorenie FITparku pre seniorov
6. júla 2015 (pondelok) o 16.00 h /Školská ulica/fitpark

Čaká Vás:

  • vystúpenie folklórnej skupiny Jadlovec a ženskej speváckej skupiny Borievka,
  • slávnostné odovzdanie fitparku do užívania seniorom – Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR,
  • názorná ukážka a inštruktáž k používaniu vybavenia fitparku v predvedení Imricha Kočika.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozvánka na záverečnú konferenciu

pozvanka skolaSrdečne Vás pozývame na záverečnú konferenciu k projektu „Máme vodu v suchu – prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany“, ktorý je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Záverečná konferencia sa uskutoční dňa 29. júna 2015 o 10:00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch. Pokračovať na Pozvánka na záverečnú konferenciu

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
040 53 Košice, Rumanova 14

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) VÝZVA

  • zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
  • zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
  • verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Pokračovať na ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o strategickom dokumente “Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 29. 4. 2015 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“. Pokračovať na Oznámenie o strategickom dokumente “Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

Zaujalo vás to? Zdieľajte: