Archív značiek: Práca

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Margecany,  so sídlom Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO: 00 329 347 zastúpená  Ing. Igorom Petrikom  – starostom obce

v y h l a s u j e

v zmysle zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Ý B E R O V É  K O N A N I E

na pracovnú  pozíciu

v rámci implementácie projektu: 

Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica

 ODBORNÍK  4  SENIOR

  • špecialista v rámci koordinácie odborných  pracovných skupín

Pokračovať na Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). Pokračovať na VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Aktuálne informácie súvisiace s havarijným stavom mosta Ružín

Košický samosprávny kraj zabezpečil dňa 15.12.2016 vytvorenie jednotného informačného miesta na web stránke KSK/Doprava pod odkazom s názvom „Most Ružínhttp://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/

Pod týmto odkazom budú priebežne zverejňované informácie pre verejnosť vrátane aktuálnych obchádzkových trás až do ukončenia rekonštrukcie mosta.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Autobusová doprava je prispôsobená uzávierke mosta

Uzávierka mosta cez Ružín medzi Košickom Belou a Veľkým Folkmárom pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony ovplyvnila aj prímestskú autobusovú dopravu.

Spojenie Spiša a Hnileckej doliny s Košicami pravidelnou autobusovou dopravou je po uzávierke mosta zabezpečené prestupmi v Krompachoch a Margecanoch prispôsobením k železničnej doprave. Pokračovať na Autobusová doprava je prispôsobená uzávierke mosta

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uzávierka mosta cez Ružín len pre vozidlá nad 3,5 t

Most č. 547020 cez vodnú nádrž Ružín na ceste II/547 medzi Košickou Belou a Veľkým Folkmárom bude v nasledujúcich dňoch otvorený v obmedzenom režime pre osobné motorové vozidlá do 3,5 tony. Prevádzka bude v jednom pruhu riadená semaforom, po moste bude môcť prechádzať vždy len jedno auto, aby bolo jeho zaťaženie minimálne. Správca cesty zabezpečí aj nepretržitú službu, pretože napriek zákazu aj cez víkend po moste prechádzali nákladné vozidlá.

Úplná uzávierka sa začne, keď budú dobudované obchádzkové trasy, pripravený projekt rekonštrukcie a vybraný jej zhotoviteľ. Košický samosprávny kraj ako vlastník mosta a cesty o tom rozhodol po konzultácii so statikom a na základe rokovaní so starostami dotknutých obcí.

V utorok 13. decembra začnú pracovníci Správy ciest KSK s rekonštrukciou vozovky medzi Ruskými Pekľanmi a Obišovcami, ktorá je súčasťou obchádzkovej trasy pre osobné vozidlá.Začne sa aj prácami na účelovej lesnej komunikácii medzi Opátkou a Zlatníkom pri Košickej Belej.

Viac informácií tu:

http://web.vucke.sk/sk/novinky/osobne-auta-zatial-prejdu-po-moste-cez-ruzin.html

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+ návrh

Obec Margecany zabezpečila spracovanie strednodobého strategického dokumentu Program rozvoja obce Margecany 2016+  v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce a regiónu.

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.

Program rozvoja obce MARGECANY PRO 2016+ návrh

Pripomienky k návrhu Programu rozvoja obce Margecany 2016+ môžete predkladať písomne na adresu: Obecný úrad, Obchodná 7, 055 01 Margecany 

prípadne elektronickou poštou na adresu jozef.magda(zavináč)margecany.sk 

v lehote do 15. 3. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Vyvesené: 15. 2. 2016

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany

v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.        

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pokračovať na Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

Zaujalo vás to? Zdieľajte: