Archív značiek: Pozemky

Pozvánka na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany

V súvislosti so spracovávaním operátu „vyrovnanie v pozemkoch“ v súlade s ustanovením §-u 11 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov pozývame všetkých vlastníkov, ktorí majú podiel na lesnom pozemku na LV č. 963, na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Margecanoch v dňoch :

23 – 25.09.2010 (štvrtok až sobota) v čase od 12 00 hod do 19 00 hod. Pokračovať na Pozvánka na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozemkové úpravy – záverečná fáza

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 Zb. v znení následných predpisov v § 12 odst. 6. hovorí že:

Obvodný pozemkový úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví zápis.

Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov za prerokovaný. Pokračovať na Pozemkové úpravy – záverečná fáza

Zaujalo vás to? Zdieľajte: