Archív značiek: Pozemky

Oznámenie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Margecany – verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves v súlade s §14 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zverejňuje schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany.

Verejná vyhláška

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zámer predaja majetku

Obec Margecany, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch zo dňa 16. 1. 2012 v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností:

 • stavebný pozemok č. 1 s výmerou 24 m2
  (parcela KN-C 362/9 s výmerou 24 m2, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 2 s výmerou 29 m2
  (parcela KN-C 362/10, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 3 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/11, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 4 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/12, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 5 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/13, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 6 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/14, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 7 s výmerou 29 m2
  (parcela KN-C 362/15, zastavané plochy a nádvoria) Pokračovať na Zámer predaja majetku
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Verejná vyhláška

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 299/2011/PPÚR-VV

V Margecanoch dňa 9. 6. 2011

O Z N Á M E N I E

o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany a Kluknava, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 9. 6. 2011 bolo vydané územné rozhodnutie č. 299/2011/PPÚR vo veci EURO ENERGIA 2008, s.r.o., Slobody 17, 040 11 Košicežiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „MVE na Hornáde – Margecany“, na pozemkoch v kat. území Margecany a Kluknava, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na Verejná vyhláška

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Verejná vyhláška MVE

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany a Kluknava, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 6. 4. 2011 podal navrhovateľ EURO ENERGIA 2008, s.r.o., Slobody 17, 040 11 Košice, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „MVE na Hornáde – Margecany“, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany a Kluknava. Pokračovať na Verejná vyhláška MVE

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav

Obvodný pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom znení zmien a doplnkov

zverejňuje

podľa § 13 ods. 1 zákona

projekt pozemkových úprav

časť

návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany. Pokračovať na Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozemkové úpravy – aktuálny stav

Vážení spoluvlastníci, účastníci PÚ.

V konaní Pozemkových úprav v katastrálnom území Obce Margecany sa blížime k záveru. Momentálne prebieha etapa o ktorej poskytol zhotoviteľ – firma GEODETING s r.o. Košice nasledujúce informácie:

Prebiehajúca etapa:

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Pokračovať na Pozemkové úpravy – aktuálny stav

Zaujalo vás to? Zdieľajte: