Archív značiek: Pozemky

Návrh – Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany

Návrh – Sadzobník cien 

k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany

 1. Vysielanie v obecnom rozhlase základné sadzby

– za jeden oznam (zopakovaný 3-krát za sebou)    4 €

 1. Prenájom nehnuteľných vecí

Pokračovať na Návrh – Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zámer previesť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce Margecany

ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Margecany ako prípad hodný osobitného zreteľa a to formou zámeny pozemkov. Pokračovať na Zámer previesť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je výmena nevyhovujúcich podperných bodov a vodičov VN vedenia bez zmeny trasy vedenia, podľa priloženej grafickej situácie na pozemkoch v k. ú. mesta Gelnica a obcí Margecany a Jaklovce

názov stavby:

Úprava VN vedenia V204 medzi UV98 a UV163

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2016. Pokračovať na Oznámenie verejnou vyhláškou

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zámer predaja majetku – zverejnenie

Obec Margecany, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch zo dňa 29. 9. 2014 v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností v k. ú. Margecany:

 •  rodinný dom s. č. 406, na pozemku parc. CKN č. 580/38, zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. CKN č. 580/38 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 107 m2,
 • pozemok parc. CKN č. 580/95 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 557 m2.

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve Obce Margecany, zapísané na Okresnom úrade Gelnica, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Margecany. Rodinný dom sa nachádza na ulici Olše č. 24 v Margecanoch. Príslušenstvo rodinného domu tvoria plot čelný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Dom je dvojpodlažný. Pokračovať na Zámer predaja majetku – zverejnenie

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Margecany – verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves v súlade s §14 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zverejňuje schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany.

Verejná vyhláška

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zámer predaja majetku

Obec Margecany, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch zo dňa 16. 1. 2012 v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností:

 • stavebný pozemok č. 1 s výmerou 24 m2
  (parcela KN-C 362/9 s výmerou 24 m2, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 2 s výmerou 29 m2
  (parcela KN-C 362/10, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 3 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/11, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 4 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/12, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 5 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/13, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 6 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/14, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 7 s výmerou 29 m2
  (parcela KN-C 362/15, zastavané plochy a nádvoria) Pokračovať na Zámer predaja majetku
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Verejná vyhláška

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 299/2011/PPÚR-VV

V Margecanoch dňa 9. 6. 2011

O Z N Á M E N I E

o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany a Kluknava, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 9. 6. 2011 bolo vydané územné rozhodnutie č. 299/2011/PPÚR vo veci EURO ENERGIA 2008, s.r.o., Slobody 17, 040 11 Košicežiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „MVE na Hornáde – Margecany“, na pozemkoch v kat. území Margecany a Kluknava, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na Verejná vyhláška

Zaujalo vás to? Zdieľajte: