Archív značiek: Pozemkové úpravy

Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav

Obvodný pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom znení zmien a doplnkov

zverejňuje

podľa § 13 ods. 1 zákona

projekt pozemkových úprav

časť

návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany. Pokračovať na Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozemkové úpravy – aktuálny stav

Vážení spoluvlastníci, účastníci PÚ.

V konaní Pozemkových úprav v katastrálnom území Obce Margecany sa blížime k záveru. Momentálne prebieha etapa o ktorej poskytol zhotoviteľ – firma GEODETING s r.o. Košice nasledujúce informácie:

Prebiehajúca etapa:

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Pokračovať na Pozemkové úpravy – aktuálny stav

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozvánka na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany

V súvislosti so spracovávaním operátu „vyrovnanie v pozemkoch“ v súlade s ustanovením §-u 11 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov pozývame všetkých vlastníkov, ktorí majú podiel na lesnom pozemku na LV č. 963, na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Margecanoch v dňoch :

23 – 25.09.2010 (štvrtok až sobota) v čase od 12 00 hod do 19 00 hod. Pokračovať na Pozvánka na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: