Archív značiek: Povodne

Protipovodňové opatrenia v obci Margecany

Obec Margecany sa úspešne zapojila do realizácie protipovodňových opatrení v rámci Druhého realizačného projektu (ďalej 2. RP) Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011.

Uvedené opatrenia sa realizujú:

  • v katastrálnom území – Rolová Huta v lokalite potoka ,,Veščeník a ,,Brančeník,,  výstavbou prehrádzok, prahov a stupňov,
  • v katastrálnom území – Margecany v lokalite „Potok“ a  v lokalite „Do Bistroho“ pri potoku Bystrý výstavbou vsakovacích jám.

Pokračovať na Protipovodňové opatrenia v obci Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zverejnenie zámeru Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Číslo: 614/2011/VV

V Margecanoch, dňa 19. 8. 2011

O Z N Á M E N I E

o zámere „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť zámerom dotknuté, že zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ je umiestnený na tunajšom úrade k nahliadnutiu od 19. 8. 2011 do 9. 9. 2011 a na internetovej stránke obce Margecany – www.margecany.sk. Pokračovať na Zverejnenie zámeru Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Po povodniach

Aktualizované:

Nakoľko podmienky, podľa ktorých bol ponechaný  II.stupeň PA pominuli, starosta obce Margecany dňa 14.6.2010 o 12.00 hod. odvolal II. stupeň povodňovej aktivity v obci Margecany.

Po slnečných dňoch toky Bystrého potoka, Veščeníka a Brančeníka sú vo svojich korytách.

Na potoku Veščeník v Rolovej železničný podjazd bol spriechodnený núdzový prechod pre vozidlá.

Vo vyvážení nánosov sa bude poračovať.

Aj hladina Hornádu – Ružínskej priehrady poklesla na pôvodny stav.

Prístupová cesta pri p.Tomaškovej je v poriadku. Ostatné kritické miesta v obci sú naďalej monitorované členmi povodňovej komisie.

Starosta obce Margecany dňa 8.6.2010 o 19.00 hodine odvolal III.stupeň PA a ponechal II. stupeň PA v obci Margecany.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: