Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že

do záverečného stanoviska k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“, ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského  52, 041 26 Košice, možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Margecanoch č. dverí 104 počas pracovných hodín.

Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

Zaujalo vás to? Zdieľajte: