Zasadnutie OZ

P o z v á n k a

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

21. septembra 2015 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesenia
  4. Pripomienky a návrhy občanov
  5. Spoločné zariadenia obce Margecany – podanie žiadosti o NFP
  6. Došlé žiadosti
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. 10. Záver

Ing. Igor Petrik, starosta obce

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: