Zámer previesť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce Margecany

ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Margecany ako prípad hodný osobitného zreteľa a to formou zámeny pozemkov.

 Predmet prevodu / zámeny:

Zámena pozemkov podľa GP č. 34605045-95/2018 a to časť parcely C KN č. 2985, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2, ktorá sa pričleňuje k novej parcele C KN č. 2985/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce a ktorá sa zamení za časť parcely C KN č. 2986, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 41 m2, ktorá sa pričleňuje k novej parcele C KN č. 2986/2 vo vlastníctve žiadateľa f. SERVISNC s.r.o., Dlhá 275/5, 055 01 Margecany, IČO: 50301691;

spôsob zámeny majetku podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa – lepšia využiteľnosť ponúkaného pozemku pre obecné účely – prístupová cesta k pozemkom.

Zámer zámeny pozemku a spôsob predaja pozemku formou zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený na rokovaní OZ v Margecanoch dňa 18.2.2019, Uznesením č. 4/B.6.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnené: 8. 3. 2019

Vypracoval: Ing. Jozef Magda

(zámer previesť resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v OZ)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: