Zámer predaja majetku

Obec Margecany, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch zo dňa 13.9.2010 v zmysle zákona 138/991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to časti parcely č. 128/1 kat. úz. Rolová Huta, zapísanej na Správe katastra v Gelnici na liste vlastníctva č. 1 tak, ako je to vyznačené v grafickej časti tohto oznámenia a to o výmere 120 m2 za cenu 22 Eur/m2. Druh pozemku – ostatné plochy, pozemok sa nachádza v rekreačnej v lokalite Kozinec a je vhodný na výstavbu rekreačnej chaty.

Záujemcovia predložením cenovej ponuky akceptujú tieto záväzné podmienky priameho predaja:

  1. Jediným kritériom pre vyhodnotenie úspešného uchádzača je ponúknutá cena za 1 m2 pozemku.
  2. Víťazný uchádzač znáša náklady na vypracovanie geometrického plánu pre odčlenenie časti parcely a náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
  3. Víťazný uchádzač bude akceptovať prípadnú odchýlku skutočnej výmery v rozsahu do 20% vrátane, ktorá súvisí s presným určením priebehu hraníc parcely podľa bodu 2.
  4. Obec Margecany si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
  5. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a bude realizovaný kúpnou zmluvou.

K uvedenej nehnuteľnosti môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 12.11.2010 do 12:00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany resp. osobne do podateľne s vyznačením „neotvárať – zámer predaja nehnuteľností“.

V prípade záujmu bližšie informácie k organizácií priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja obce môžete získať na tel. č. 053 / 479 9229, alebo osobne na Obecnom úrade v Margecancoch, 1. poschodie, č. dverí 210.

V Margecanoch dňa 26.10.2010

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v.r.

Grafické vyobrazenie predávaného pozemku


Zaujalo vás to? Zdieľajte: