Zámer predaja majetku – zverejnenie

Obec Margecany, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch zo dňa 29. 9. 2014 v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností v k. ú. Margecany:

 •  rodinný dom s. č. 406, na pozemku parc. CKN č. 580/38, zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. CKN č. 580/38 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 107 m2,
 • pozemok parc. CKN č. 580/95 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 557 m2.

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve Obce Margecany, zapísané na Okresnom úrade Gelnica, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Margecany. Rodinný dom sa nachádza na ulici Olše č. 24 v Margecanoch. Príslušenstvo rodinného domu tvoria plot čelný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Dom je dvojpodlažný.

V 1. NP sa nachádza obytná miestnosť, kuchyňa, komora, chodba so schodiskom, pivnica a sklad. V 2. NP sa nachádzajú tri obytné miestnosti, 2 sklady, kúpeľňa, chodba. Dom je užívaný od roku 1977 a je v pôvodnom stave. Vykurovanie obytných miestností je lokálnymi spotrebičmi na tuhé palivo.

Minimálna požadovaná kúpna cena:

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecké posudky č. 29/2014 a 43/2014, vyhotovené znalcom – Ing. Jana Kolbaská, Záhradná 11, 056 01 Gelnica vo výške 36 760 €.

PODMIENKY PRIAMEHO PREDAJA:

 1. Zverejnenie zámeru: 22. 10. 2014 na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Margecanymargecany.sk a v regionálnej tlači.
 2. Ukončenie predkladania cenových ponúk: 5. 11. 2014 o 12.00 hod.
 3. Nehnuteľnosti sa ponúkajú ako jeden celok. Uchádzač predložením ponuky akceptuje uzavretie kúpnej zmluvy len na všetky predávané nehnuteľnosti spolu.
 4. Cenové ponuky musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:
 • označenie uchádzača (meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia),
 • špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja,
 • číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna požadovaná kúpna cena,
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je osobou uvedenou v paragrafe §9a bod 6 písm. a) až g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • dátum a podpis uchádzača.
 1. Uchádzač predložením cenovej ponuky súhlasí s nasledovnými podmienkami priameho predaja:
 • kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckých posudkov vo výške 350,- Eur pri podpise zmluvy,
 • kupujúci uhradí predajnú cenu za predávané nehnuteľnosti na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy,
 • v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá predávajúci po úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim, náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci,
 • predávané nehnuteľnosti budú odovzdané kupujúcemu do 7 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 1. Uchádzač môže predložiť najviac jednu cenovú ponuku. Ak podá uchádzač viac cenových ponúk, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 2. Uchádzači môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 5. 11. 2014, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy obce a v stanovenej lehote.
 3. Cenové ponuky, ktorých obsah nebude zodpovedať týmto podmienkam, alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú zaradené do vyhodnocovania.
 4. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, záujemca je viazaný svojim návrhom najmenej 30 dní po schválení výsledku súťaže Obecným zastupiteľstvom obce Margecany.
 5. Obec Margecany po ukončení vyhodnotenia cenových ponúk písomne oznámi všetkým záujemcom poradie v akom sa umiestnili a to najneskôr do 15 dní od schválenia predaja v obecnom zastupiteľstve .
 6. Výsledok súťaže podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia predaja Obecným zastupiteľstvom obce Margecany. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy úspešný uchádzač neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie uchádzačovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
 7. Náklady spojené s predložením cenovej ponuky obec uchádzačom nehradí.
 8. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky súťaže.
 9. Obec Margecany si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť. Zmena podmienok priameho predaja sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bol vyhlásený zámer predaja.
 10. Pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, obec si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača na doplnenie a vykonanie opravy.
 11. Bližšie informácie k zámeru predaja majetku priamym predajom podáva Ing. Jozef Magda, tel. 053/4799229 alebo Ing. Oľga Machilová,  tel. 053/4799238.
 12. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je najvyššia ponúknutá suma.

Miesto predkladania cenových ponúk

 1. Písomné cenové ponuky s náležitosťami podľa bodu 4 podmienok priameho predaja je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu:

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

s viditeľným označením textom: „NEOTVÁRAŤ – cenová ponuka pre priamy predaj“ 

Vyhodnotenie cenových ponúk

 1. Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke: dátum a čas prijatia cenovej ponuky.
 2. Na otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk bude starostom obce Margecany vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť uchádzačov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných ponúk je vylúčená.
 3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a adresy záujemcov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie ponúk.

V Margecanoch dňa 20. 10. 2014

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v.  r.

Zverejnené na www.margecany.sk dňa 22. 10. 2014

Grafické vyobrazenie predávaných nehnuteľností

dom a pozemok margecany predaj

Zaujalo vás to? Zdieľajte: