Zámer predaja majetku priamym predajom

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností v kat. území Margecany – rodinný dom s. č. 406, pozemok parc. CKN č. 580/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2 a pozemok parc. CKN č. 580/95, zastavané plochy a nádvoria o výmere 557 m2. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 37 200 €.

Podmienky priameho predaja sú zverejnené na úradnej tabuli pred Obecným úradom v Margecanoch a na internetovej stránke obce www.margecany.sk

Ukončenie predkladania cenových ponúk je 17. 3. 2017 o 12.00 hod.

Prílohy:

Podmienky priameho predaja majetku

Vzor cenovej ponuky – fyzická osoba

Vzor cenovej ponuky – právnická osoba 

Grafické vyobrazenie ponúkaného majetku

Zaujalo vás to? Zdieľajte: