Zámer predaja majetku

Obec Margecany, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch zo dňa 16. 1. 2012 v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností:

 • stavebný pozemok č. 1 s výmerou 24 m2
  (parcela KN-C 362/9 s výmerou 24 m2, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 2 s výmerou 29 m2
  (parcela KN-C 362/10, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 3 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/11, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 4 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/12, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 5 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/13, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 6 s výmerou 28 m2
  (parcela KN-C 362/14, zastavané plochy a nádvoria)
 • stavebný pozemok č. 7 s výmerou 29 m2
  (parcela KN-C 362/15, zastavané plochy a nádvoria)Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve Obce Margecany, zapísané na Správe katastra v Gelnici v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Margecany. Nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici Školskej v Margecanoch v blízkosti miestnej komunikácie s možnosťou napojenia na elektrinu a sú určené na výstavbu garáží.

Minimálna požadovaná kúpna cena:

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č. 3/2012, vyhotovený znalcom – Ing. Jana Kolbaská, Záhradná 11, 056 01 Gelnica vo výške 20 €/m2.

Podmienky priameho predaja:

 1. Zverejnenie zámeru: 7. 5. 2012 na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Margecany www.margecany.sk a v regionálnej tlači.
 2. Ukončenie predkladania cenových ponúk: 23. 5. 2012 o 12.00 hod.
 3. Cenovú ponuku môžu predložiť fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Margecany.
 4. Nehnuteľností sa ponúkajú jednotlivo.
 5. Uchádzač má právo na uzavretie kúpnej zmluvy len na jednu nehnuteľnosť. V prípade ak uchádzač ponúkne najvyššiu cenu pri viacerých nehnuteľnostiach, uchádzač má právo len na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť na ktorú urobil  najvyššiu ponuku. Nehnuteľnosť na ktorú nebola týmto uchádzačom ponúknutá najvyššia ponuka, bude ponúknutá na odkúpenie uchádzačovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní návrhov. V prípade, ak uchádzač predloží viacero rovnakých ponúk , ktoré by boli považované za víťazné, rozhodne o určení, ktorá kúpna zmluva bude uzavretá žreb.
 6. Cenové ponuky musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:–      označenie uchádzača (meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko),
 • špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja (číslo parcely),
 • číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej jednotkovej kúpnej ceny za 1 m2 predávaného pozemku, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 20,00 €/ m2),
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je osobou uvedenou v paragrafe §9a bod 6 písm. a) až g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • dátum a podpis uchádzača.
 1. Uchádzač predložením cenovej ponuky súhlasí s nasledovnými podmienkami priameho predaja:
 • kupujúci uhradí predajnú cenu pri podpise zmluvy,
 • kupujúci uhradí časť nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu a to vo výške 40 Eur pri podpise zmluvy,
 • v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá na kupujúci, náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci,
 • kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže a bude povinný strpieť výstavbu garáže pre osobné motorové vozidlo na susediacich pozemkoch na to určených s umiestnením na hranici pozemku,
 • kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže a bude povinný požiadať o vydanie stavebného povolenia a zrealizovať výstavbu garáže pre osobné motorové vozidlo na pozemku podľa tejto zmluvy v lehote do 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Za splnenie povinnosti zrealizovať výstavbu garáže podľa predchádzajúcej vety tohto bodu sa považuje nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o povolení užívania stavby garáže. V prípade nesplnenia tejto povinnosti v lehote podľa prvej vety tohto bodu kupujúci sa zaväzujú zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny predmetu tejto zmluvy vrátane časti nákladov na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu uvedených čl. II v bode 3 zmluvy do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy predávajúceho.
 1. Uchádzač môže predložiť najviac jednu cenovú ponuku na konkrétnu nehnuteľnosť. Ak podá uchádzač viac cenových ponúk na konkrétnu nehnuteľnosť, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 2. Uchádzači môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 23. mája 2012, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy obce a v stanovenej lehote.
 3. Cenové ponuky, ktorých obsah nebude zodpovedať týmto podmienkam, alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú zaradené do vyhodnocovania.
 4. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, záujemca je viazaný svojim návrhom najmenej 30 dní po schválení výsledku súťaže Obecným zastupiteľstvom obce Margecany.
 5. Obec Margecany po ukončení vyhodnotenia cenových ponúk písomne oboznámi všetkým záujemcom najneskôr do 15 dní od schválenia predaja v obecnom zastupiteľstve.
 6. Výsledok súťaže podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja Obecným zastupiteľstvom obce Margecany. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy úspešný uchádzač neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie uchádzačovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
 7. Náklady spojené s predložením cenovej ponuky obec uchádzačom nehradí.
 8. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky súťaže.
 9. Obec Margecany si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť. Zmena podmienok priameho predaja sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bol vyhlásený zámer predaja.
 10. Pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, obec si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača na doplnenie a vykonanie opravy.
 11. Bližšie informácie k zámeru predaja majetku priamym predajom podáva Ing. Jozef Magda, tel. 053/4799229 alebo Ing. Oľga Machilová,  tel 053/4799238.
 12. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je najvyššia ponúknutá suma za jednotkovú kúpnu cenu za 1 m2 konkrétneho predávaného pozemku.

Miesto predkladania cenových ponúk

 1. Písomné cenové ponuky s náležitosťami podľa bodu 5 týchto podmienok je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu:

 Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

s viditeľným označením – textom:

„NEOTVÁRAŤ – stavebné pozemky Školská“

Vyhodnotenie cenových ponúk

 1. Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke: dátum a čas prijatia cenovej ponuky.
 2. Na otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk bude starostom obce Margecany vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť uchádzačov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných ponúk je vylúčená.
 3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a adresy záujemcov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie ponúk.

V Margecanoch dňa 7. 5. 2012

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Zverejnené na úradnej tabuli od 7. 5. 2012 do 21. 5. 2012

Zverejnené na www.margecany.sk dňa 7. 5. 2012

Grafické vyobrazenie predávaných nehnuteľností

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Jedna odpoveď na „Zámer predaja majetku“

Nie je možné pridávať komentáre.