Zákaz užívania lesov verejnosťou od 6. 3. 2013

zakaz vstupu do lesov pre verejnost

Obvodný lesný úrad Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica podľa §56 ods. 1 písm. c) a §57 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti Lesov SR, š. p. B. Bystrica, OZ Košice zo dňa 1. 3. 2013 a v súlade s §60 ods. 2 písm. f) zákona o lesoch zakazuje podľa §30 ods. 4 zákona o lesoch využívanie lesov verejnosťou od 6. 3. 2013 do 15. 4. 2013 z dôvodu ochrany práv a oprávnených záujmov správcu lesa – bezpečné spracovanie náhodnej ťažby po snehovej kalamite ako aj ochrany zdravia a života občanov. Zákaz sa vzťahuje na lesné pozemky v obhospodarovaní Lesy SR, š. p. B. Bystrica, OZ Košice na území okresu Gelnica. 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: