Z činnosti spoločného (okresného) Školského úradu v Margecanoch

Mesiac máj, jún bol bohatý na mnohé zaujímavé podujatia, ktoré zorganizoval Školský úrad v Margecanoch.

Už  tradične každý rok organizujeme Okresný metodický deň pre všetkých učiteľov zo základných škôl z nášho okresu Gelnica. Jeho cieľom je odborné vzdelávanie a výmena skúsenosti z pedagogickej praxe. Tento rok sa uskutočnil 6. mája 2011 v ZŠ s MŠ Margecany, v Prakovciach a v Gelnici podľa jednotlivých predmetov. Ústredná téma metodického dňa bola „Inovatívne formy a metódy vo výchovno-vzdelávacom procese“.

Až  27 učiteľov si pripravilo praktické  ukážky ako využívajú nové metódy a formy na skvalitnenie vyučovacieho procesu. A keďže výučba anglického jazyka sa stáva povinná už v ZŠ, mali sme pozvaného i lektora ELT consultant Oxford University Press Mgr. R. Čančinova, ktorý ukázal okrem iného i neskutočné možnosti využívania počítačových programov, hier na hodinách AJ. V základnej škole v Margecanoch sa zišli učitelia matematiky, fyziky, prírodopisu a výtvarnej výchovy. Margecianska škola sa môže popýšiť mnohými novými učebnými pomôckami, ktoré získali v rámci projektu. Takouto pomôckou sú i digitálne mikroskopy, ktoré nemá žiadna škola v našom okrese a práve jeho využitie na hodinách biológie ukázala Ing. M. Staššiková.

Veľmi zaujímavá a inšpirujúca bola výtvarná výchova, ktorú lektorovala  Mgr. J. Mareková. Účastníkom seminára Nebojte sa projektového vyučovania boli v digitálnej forme prezentované žiacke výtvarné projekty. Počas workshopu si zážitkovosť takejto formy vzdelávania pedagógovia aj osobne vyskúšali, napríklad pri aranžovaní renesančného portrétu na modeloch z vlastných radov. A ako urobiť i hodiny matematiky, fyziky, príťažlivé, ukázali p.učiteľky RNDr. S. Hricková a PaedDr. J. Zahornacká. Verím, že všetci učitelia boli motivovaní na zmenu, inováciu svojich postupov vo vyučovacom procese a ich hodiny budú pútavé a zaujmú deti.

Dňa 16. 5. 2011 sa uskutočnila vernisáž výtvarnej súťaže Ekovýkres, Ekoplagát 2011 v ZUŠ Gelnica, ktorej vyhlasovateľom bolo Spišské osvetové stredisko a spoluorganizátorom ŠÚ v Margecanoch. Deti MŠ a žiaci ZŠ zaslali krásne výtvarné práce zamerané na vyjadrenie vnútorných pocitov k ochrane životného prostredia, zamerané na vodu, flóru a faunu vo svojom okolí, na chránené územia a útvary. Najlepšie práce  v 6. kategóriách boli ocenené diplomami a vecnými cenami.

Zaujímavým podujatím, ktoré sme zorganizovali tiež v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom bol Deň preventívnych programov, ktorý sa uskutočnil 18. mája  v ZŠ s MŠ Margecany. Lektorkou bola Ing. arch. M. Naďová, konzultantka medzinárodných projektov. Cieľom bolo informovať koordinátorov prevencie na školách o preventívnych programoch.

Prezentovalo sa tu tiež DVD „Emka to vie“, kde pútavou formou sa hovorí o nástrahách, ktoré číhajú na deti a ako sa majú zachovať. V druhej časti vystúpila Mgr. Ľ. Mikolajová zo Školského úradu v Margecanoch, ktorá informovala o preventívnom projekte „Ovce.sk“ – to sú  vlastne rozprávky, ktoré sú súčasťou projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Projekty sú zamerané na šírenie osvety o bezpečnom používaní internetu a mobilných telefónov, informujú o rizikách, poskytujú poradenstvo v tejto oblasti. V seriáli Ovce.sk prostredníctvom klasickej podoby boja dobra a zla sa približujú deťom jednotlivé ohrozenia vo virtuálnom priestore. V závere každej rozprávky je ponaučenie, ako sa pred týmito rizikami chrániť. Čiže cieľom je naučiť deti ako používať moderné technológie bezpečne a zodpovedne. Preto odporúčame deťom a ich rodičom, aby si spolu pozreli www.ovce.sk. Je tam i príručka pre rodiča: Ako nestratiť dieťa vo svete internetu.

Medzi najkrajšie podujatie, ktoré organizuje už dlhé roky Školský úrad v spolupráci s klubom TV pri MŠ a mestom Gelnica patrí už XIV. ročník okresnej športovej olympiády detí materských škôl. Táto olympiáda sa uskutočnila 17. 6. 2011na futbalovom štadióne TJ Slovan Gelnica v rámci projektu Olympijský festival detí a mládeže Slovenska, ktorý sa uskutočňuje z iniciatívy Slovenského olympijského výboru, Ministerstva školstva SR, ZMOS, SAŠŠ. Olympiáda detí MŠ má slávnostný charakter, prebieha so všetkými olympijskými ceremoniálmi a symbolmi a je na vysokej úrovni. Svedčí o tom i to, že v minulom roku 2010 táto Okresná športová olympiáda detí MŠ a pedagóg, riaditeľka preteku pani Svetlana Filická z MŠ Hlavná 117, Gelnica, bola ocenená prezidentom SR Ivanom Gašparovičom na celoštátnom vyhodnotení OFDMS 2010 v Trnave za Košický samosprávny kraj.

Deti podali výborné výkony  a celá atmosféra znamenala pre zúčastnené deti obrovský zážitok. Najlepší  boli ocenení medailami, diplomami, vecnými cenami.  Ocenení boli nielen víťazi, ale všetky zúčastnené deti dostali symbolickú medailu, darčeky a občerstvenie. Rozžiarené tváričky detí nás ubezpečili, že deti rady športujú, chcú byť zdravé, zdatné, a to je cieľom tohto podujatia.

Ďalšie podujatie, ktoré zorganizoval ŠÚ  pre učiteľov 1. stupňa a učiteľov slovenského jazyka z nášho okresu bola dňa 23.6. 2011 exkurzia do Dolného Kubína na celoštátnu súťaž a prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých  57. ročník Hviezdoslavov Kubín 2011. Učitelia mali možnosť vypočuť si najlepších recitátorov, žiakov z celého Slovenska a tiež sa poučiť z hodnotenie poroty. Verím, že im to pomôže pri skvalitnení prípravy ďalších prehliadok v  umeleckom prednese poézie a prózy detí.

Na záver prajem všetkým učiteľom príjemnú dovolenku, načerpanie nových síl a deťom krásne, slnečné dni plné radosti a hier.

Mgr. Ľudmila Mikolajová, odborný zamestnanec ŠÚ

Zaujalo vás to? Zdieľajte: