ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52
041 26 Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​K​E​-​O​S​Z​P​1​-​2​0​2​0​/​0​0​4​9​2​5​-​2​5​8​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ H​o​r​e​n​s​k​á​ /​ 0​5​5​-​6​0​0​1​2​2​5​
K​o​š​i​c​e​
06. 02. 2020
Vec
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 23.01.2020 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“. Správu o hodnotení Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame (v elektronickej podobe). Návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja (bez príloh a časti „dopravné modelovanie“) spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu. Žiadame Vás, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a informácii o zverejnení návrhu strategického dokumentu informovali o nich verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní. Vaše písomné stanovisko k správe a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods.1 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene strategického dokumentu (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 21 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 040 01 Košice, resp. skenované stanovisko a potvrdenie o zverejnení doručiť elektronicky na adresu denisa.horenska@minv.sk. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Okresný úrad zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 26.02.2020 o 9:00 hod. v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice, v zasadacej miestnosti č. 310 na 2. poschodí.
Príloha Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
RNDr. Darina Barabasova
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-KE-OSZP1-2020/004925-258
Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica Obec Helcmanovce, Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce Obec Henclová, Henclová 50, 053 33 Henclová Obec Hrišovce, Hrišovce 67, 053 51 Hrišovce Obec Jaklovce, Nová 464/81, 055 61 Jaklovce Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany Obec Mníšek nad Hnilcom, Mníšek nad Hnilcom 292, 055 64 Mníšek nad Hnilcom Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce Obec Richnava, Richnava 261, 053 51 Richnava Obec Smolnícka Huta, Smolnícka Huta 1, 055 65 Smolnícka Huta Obec Smolník, Smolník 1, 055 66 Smolník Obec Stará Voda, Stará Voda 15, 053 34 Stará Voda Obec Švedlár, Švedlár 87, 053 34 Švedlár Obec Úhorná, Úhorná 29, 055 66 Úhorná Obec Veľký Folkmar, Veľký Folkmar, 055 51 Veľký Folkmar Obec Závadka, Závadka 36, 072 33 Závadka Obec Žakarovce, Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce