VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany

VZN schválené OZ dňa: 10. 12. 2012

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Margecany dňa: 11. 12. 2012

VZN nadobudne účinnosť dňa: 1. 1. 2013

Zaujalo vás to? Zdieľajte: