Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi na účely zabezpečenia príjmu digitálneho televízneho signálu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) v súlade s § 67 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 556/2010 Z. z. vydáva počas obdobia paralelného analógového a digitálne televízneho vysielania túto výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie jednorazového nenávratného finančného príspevku  na nákup zariadenia pre príjem digitálnej televízie bez ohľadu na platformu príjmu na území Slovenska.

Oprávnenou osobou na predloženie žiadosti je fyzická osoba, ktorá je platiteľom úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a ktorá je zároveň poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke alebo je spoločne posudzovanou fyzickou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s poberateľom uvedenej dávky a príspevkov k dávke (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľ musí spĺňať podmienky na vznik oprávnenia ku dňu podania žiadosti.

Výška jednorazového nenávratného finančného príspevku pre žiadateľa je 20 eur.

Ministerstvo dopravy poskytne príspevok žiadateľovi na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti sa nachádza na internetovej stránke ministerstva dopravy www.mindop.sk, na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a Slovenskej pošte, a. s.

STIAHNITE SI FORMULÁR ŽIADOSTI: MDVRR_Formular_ziadosti_final.pdf

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nie staršie ako jeden mesiac.

Zdroj info a viac na:   http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=95672.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: