VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY VEREREJNÉHO  OBSTARÁVANIA

Podprahová zákazka podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon)

ODDIEL I. VEREJNÝ  OBSTARÁVATEĽ

I.1.      Názov, adresy a kontaktné miesto

Obec Margecany, Obecný úrad Margecany, Obchodná č. 7, 055 01 Margecany, Slovenská republika, IČO: 00329347

kontaktná osoba: Ing. Igor Petrik – starosta obce,

Ing. Jozef Magda

tel. č.: 053/4894239, 053/4799229,   fax: 053/4894239

e-mail: margecany@stonline.sk

I.2.      Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1.   Druh verejného obstarávateľa.

Obec.

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona

§ 6 ods.1 písm. b) zákona.

I.2.2.    Hlavný predmet, alebo predmety  činnosti

Samospráva.

ODDIEL II. PREDMET  ZÁKAZKY

II.1.     Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

9 b. j. Školská 2, Margecany

II.1.2.  Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti objektu bývalej materskej školy v obci Margecany, ktorá má v pôdoryse tvar písmena „L“, a to jej kratšej paličky, za účelom vytvorenia 9 ks sociálnych  bytov nižšieho štandardu. V rámci zákazky sa požaduje aj vybudovanie nových prípojok inžinierskych sieti a spevnené plochy v súlade s objemovou skladbou vyšpecifikovanou v súťažných podkladoch.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa

Verejnú zákazku na stavebné práce.

II.1.4.  Rozdelenie na časti: nie.

II.1.5. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: nie.

II.1.6.  Zatriedenie podľa CPV: 45214100-1, 45110000-1, 45261100-5

II.2 .    Množstvo, alebo rozsah zákazky

Podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch

II.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 142 000,- €.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia zákazky: 09/2011 – 09/2013

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ   INFORMÁCIE

III.1.    Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Typ zmluvy

Zmluva na uskutočnenie stavebných prác (§ 3 ods. 3 zák. o verejnom obstarávaní), t. j. zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania  a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia

Predmet zákazky bude financovaný zo štátnej podpory Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR, ŠFRB a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úhrada za predmet zákazky bude realizované priebežne, na základe skutočne vykonaných prác. Podkladom budú čiastkové faktúry zhotoviteľa, potvrdené objednávateľom o vecné plnenie. Splatnosť faktúr do 30 dní od obdŕžania faktúry.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva

Právna subjektivita.

III.1.4. Požadované zábezpeky a záruky

Neuplatňuje sa.

III.1.5. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

Neuplatňujú sa.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného, alebo obchodného registra

Na  vyhodnotenie splnenia podmienky účasti je  nevyhnutné  predložiť doklad  podľa § 26 ods. 1 písm f) resp. ods. 2 písm e) zákona, t. j. doklad o oprávnení podnikať v oblasti požadovaného predmetu zákazky.

III.2.2.Ekonomické a finančné postavenie

Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je  nevyhnutné  predložiť doklady podľa § 27 ods.1 písm. a) Vyjadrenie banky (bánk) o schopnosti plniť si svoje finančné záväzky.

III.2.3. Technická a odborná spôsobilosť

Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklad  podľa   § 28 ods. 1 písm. b). Požaduje sa predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, uskutočnených za posledných päť rokov       s uvedením výšky nákladov, lehoty výstavba a identifikácie objednávateľa. Dôkaz o plnení je potrebné potvrdiť príslušným objednávateľom.

III.2.4. Ďalšie podmienky verejného obstarávateľa

Záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v likvidácii, neprebieha  voči nemu konkurzné konanie, že si riadne plní všetky odvodové povinnosti voči štátnym inštitúciám.

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritéria vyhodnotenia ponúk

IV.1.1. Kritéria vyhodnotenia ponúk

Najnižšia cena za predmet zákazky v € vrátane DPH.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Súťažne podklady si možno prevziať iba osobne na adrese verejného obstarávateľa v termíne do 17. 01. 2011, a to v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

IV.2.2. Lehota na predkladanie ponúk

Do 24. 01. 2011, v čase do 12:00 hod.

IV.2.2. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do 31. 03. 2011

IV.2.3. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 24. 01. 2011  čas: 15:00 hod.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí predložili

ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  Uchádzač (fyzická osoba),  štatutárny  orgán

alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača /právnická osoba/, s a preukáže  na otváraní

obálok  s  ponukami  preukazom  totožnosti a  kópiou  dokladu o oprávnení podnikať,

poverený zástupca záujemcu preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1.    Toto obstarávanie sa bude opakovať

Nie.

VI.2.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ

Nie.

VI.3.    Ďalšie informácie

Nie sú k dispozícií.

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia

05. 01. 2011.

Osoba odborne spôsobilá na VO:

Viera Tokarčíková, Reg. č.: G0793-188-2001

v. r. Ing. Igor Petrik, starosta obce

vyzva

Zaujalo vás to? Zdieľajte: