Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou – stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare).

Predmet zákazky:

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Margecany

Margecany, dňa 03.04.2017

Ing. Igor Petrik, starosta obce

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

(ďalej v texte len „Zadávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Názov organizácie:  Obec Margecany

IČO:  00 329 347

Kontaktná adresa: Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

Kontaktná osoba:  Ing. Igor Petrik, starosta obce

Telefón:   0915 907 619

E-mail:   margecany@stonline.sk

Internetová stránka:  http://www.margecany.sk

 1. predmet zákazky

2.1      Názov predmetu zákazky:

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Margecany.

2.2      Opis predmetu zákazky

Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu zahŕňa jeho naloženie, odvoz na legálnu skládku spolu s poplatkom za uloženie na tejto skládke a následná rekultivácia miesta, kde bol tento odpad umiestnený.

2.3      Zmluvný vzťah

Predmet zákazky bude obstaraný Zmluvou o dielo, ktorá nadobudne účinnosť až po Rozhodnutí o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie vypracovanej Obcou Margecany.

 1. rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

 1. miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky:  Obec Margecany.

Ukončenie prác najneskôr do 30.09.2017

 1. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov nasledovne: Environmentálny fond 95 %, vlastné zdroje 5 %.

 1. druh zákazky

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná cena predmetu zákazky predstavuje sumu: 18 879,78 EUR bez DPH

 1. Lehota viazanosti ponuky

Predložená ponuka je viazaná do: 30.09.2017

 1. Obhliadka miesta predmetu zákazky

Obhliadka miesta plnenia zmluvy je nepovinná. V prípade potreby obhliadky si obhliadku vykoná sám uchádzač, pričom si vopred dohodne čas obhliadky so zadávateľom.

 1. náklady na ponuku

10.1    Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša potenciálny poskytovateľ bez finančného nároku voči zadávateľovi.

10.2    Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa potenciálnym poskytovateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.

 1. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

11.1    Ponuku je potrebné doručiť na e-mailovú adresu: margecany@stonline.sk alebo poštou na: Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

11.2    Lehota na predkladanie ponúk je do 13.04.2017 do 12.00 hod.

 1. Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a sú platné.

 1. Kritérium vyhodnotenia ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR (vrátane DPH) za realizáciu celého predmetu zákazky.

 1. Spôsob určenia ceny

14.1.. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou).

14.2.. Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.

14.3.. Potenciálny dodávateľ naceňuje Výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy. Cena celkom s DPH môže obsahovať maximálne dve desatinné miesta.

14.4.. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

14.4.. Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky.

 1. Obsah ponuky

Ponuka predložená potenciálnym poskytovateľom musí obsahovať nasledovné dokumenty: Nacenený Výkaz výmer podľa Prílohy č. 1

Neoddeliteľnou prílohou tejto výzvy:

Príloha č. 1 – výkaz výmer

Zaujalo vás to? Zdieľajte: