Vytyčovanie plynárenských zariadení bezplatne!

 

 

 

 

V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. od 1. apríla 2011 vytyčuje plynárenské zariadenia pre drobné stavby bezplatne.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA

Stavebník je povinný pred každou realizáciou výkopových a stavebných prác vopred informovať o tejto činnosti spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej plynárenskej siete a zároveň ju požiadať o vytýčenie plynárenského zariadenia.

V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení je realizátor výkopových a stavebných prác povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami v ochranných a bezpečnostných pásmach plynovodov postupovať podľa platného legislatívneho rámca.

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Zákon o energetike č. 656/2004 z. z. v znení neskorších predpisov pojednáva vo vzťahu k plynárenským zariadeniam o ochranných a bezpečnostných pásmach (§ 56 a § 57).

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia. Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu fyzické osoby alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete a pod dohľadom povereného pracovníka SPP – distribúcia, a.s.

Poškodenie plynárenského zariadenia a zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení uhradiť aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia.

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme vydá stavebný úrad na základe súhlasného stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Podľa zákona. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 58, ods. 1 – Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu.

Podľa vyhlášky MŽp č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

§ 8 ods. 2 písm. b) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladá okrem iného aj projektová
dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou.

§ 9 ods. 1 písm. b) bod 4. Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach. Z uvedeného vyplýva pre projektanta povinnosť pri spracovaní projektovej dokumentácie žiadať od spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., stanovisko o tom, či sa na stavebnom pozemku vyskytuje podzemná stavba (plynovod) a či stavebný pozemok spadá do ochranného pásma plynárenského zariadenia. Stanovisko spoločnosti tvorí prílohu projektovej dokumentácie stavby, ktorú v rámci stavebného konania posudzuje príslušný stavebný úrad.

SANKCIE

Nerešpektovanie platnej legislatívy a zmluvne dohodnutých podmienok spolupráce s SPP – distribúcia, a.s., môže Štátna energetická inšpekcia potrestať aj značnou finančnou pokutou vo výške od 33 tis. € do 166 tis. € (§ 66, odst. 1, písm. c, zákona o energetike).

VÝHODNÁ PONUKA VYTYČOVANIA

V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s., od 1. 4. 2011 bezplatne vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby (rodinný dom, objekt na podnikanie, a pod.), ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu, alebo dĺžku 100 m.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADOSTI O VYTÝČENIE

  • stavebník je povinný pred každou realizáciou výkopových a stavebných prác požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľa distribučnej siete o vyjadrenie, či sa na stavebnom pozemku vyskytujú plynovody alebo či stavebný pozemok spadá do ochranného pásma plynárenského zariadenia. Ak áno, je stavebník následne povinný požiadať o vytýčenie plynárenského zariadenia.
  • Po dohodnutí termínu vykoná SPP – distribúcia, a.s., vytýčenie plynárenského zariadenia.

Kontakty pre služby vytyčovania:

SPP – distribúcia a.s., Rozvojová 6, 040 11 Košice, úradné hodiny od 7:30 do 15:00, telefonický kontakt: 055 / 626 55 26.

Poruchová linka SPP: 0850 111 727 – volajte 24 hodín denne

Zaujalo vás to? Zdieľajte: