Vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Gelnica na optickú sieť Orange a.s.“

Číslo: 543/2021/ÚR-VV   

V Margecanoch dňa 25.10.2021

O Z N Á M E N I E

o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, ako stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

 občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 25.10.2021 bolo vydané územné rozhodnutie č. 543/2021/ÚR vo veci Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Gelnica na optickú sieť Orange a.s.“, na pozemkoch v kat. území Richnava, Kluknava, Margecany, Jaklovce a Gelnica, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia a to prostredníctvom obce Margecany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ak účastník konania pred právoplatnosťou rozhodnutia vyčerpal všetky predchádzajúce opravné  prostriedky.  Deň oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Príloha verejnej vyhlášky:

Územné rozhodnutie č. 543/2021/ÚR zo dňa 25.10.2021

Mapa širších vzťahov a umiestnenie líniovej stavby

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a mesta (obce) a internetovej stránke obce a doručuje sa v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 Vyvesené dňa: 26. 10. 2021                                              Zvesené dňa:

 Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: