Výberové konanie

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany vyhlasuje podľa §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 a § 5 zákona NR SR č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Margecanoch, Školská 20, 055 01 Margecany.

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonal prvú atestáciu podľa § 34 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť školskej legislatívy a súvisiacich právnych predpisov,
 • osobné a morálne predpoklady, organizačné, riadiace a manažérske schopnosti,
 • komunikatívnosť,
 • práca s PC.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady – overená fotokópia dokladu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • vlastný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z),
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi sú záujemcovia povinní zaslať v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ MARGECANY. Neotvárať “ do 07.06.2013 do 14.00 hod. na adresu: Obecný úrad, Obchodná 7, 055 01 Margecany.

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej sedem dní pred jeho začatím prihláseným uchádzačom, ktorí splnili dané podmienky.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: