Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany

v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.        

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

v zmysle § 3, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme; § 7, ods. 3 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre niektorý druh a typ školy (učiteľ ZŠ) v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé  kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonal prvú atestáciu (§ 34 ods.2 b) zákona č. 317/2009).

Iné kritéria a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť školskej legislatívy a súvisiacich právnych predpisov,
 • práca s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Prihlášku s požadovanými  dokladmi doručte do  1. 2. 2016  na adresu:

Obecný úrad , Obchodná 7, 055 01 Margecany

Obálku označte: „Výberové konanie na ŠÚ. Neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne, v zmysle zákonnej lehoty, prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky.

V Margecanoch dňa 11. 1. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: