Výberové konanie na miesto riaditeľa – Základná škola Gelnica

MESTO GELNICA

podľa § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy – Grundschule so sídlom v Gelnici, Hlavná ulica 121

Kvalifikačné predpoklady :

– vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,

– absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky :

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– občianska bezúhonnosť,

– ovládanie štátneho jazyka,

– znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov v oblasti riadenia školského zariadenia,

– komunikačné a organizačné schopnosti,

– zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady :

  1. písomná prihláška do výberového konania,
  2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  3. potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe,
  4. štruktúrovaný životopis,
  5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  6. preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
  7. návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie,
  8. prípadne ďalšie kópie dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
  9. súhlas uchádzača na zverejnenie a použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi a prílohami doručte poštou resp. osobne do 18. júna 2010 do 12.00 hod. na adresu:

Mestský úrad, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica.

Obálku označte „Výberové konanie ZŠ – Grundschule Gelnica. Neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ v zmysle zákonnej lehoty prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky, písomne.

V Gelnici dňa 27.5.2010

Anna Nemčíková

primátorka mesta

Zaujalo vás to? Zdieľajte: