Všetkým užívateľom multifunkčného ihriska

Takmer pred tromi rokmi bolo v našej obci, okrem iných, či už nových alebo zrekonštruovaných objektov, odovzdané do prevádzky nové multifunkčné ihrisko (ďalej MI). Nikomu nie je potrebné vysvetľovať na aký účel.

Samozrejme…, predovšetkým na bohaté športové vyžite, trávenie voľného času s priateľmi, prehlbovanie zdravého životného štýlu a množstva ďalších pozitívnych aktivít.

Nepochybujem, že väčšina z nás, športovcov, to tak aj vníma.

Napriek tomu sa v tejto súvislosti v krátkom čase vynorilo niekoľko problémov. Udržiavanie takéhoto objektu si vyžaduje ochranu a šetrné zaobchádzanie predovšetkým z radov užívateľov MI. Poškodené pletivo a ochranné siete, neporiadok na hracej ploche i mimo nej, posprayované mantinely, nadmerný, neprimeraný hluk a ,,vyberaný slovník,“ vstupovanie do priestorov MI so psami, nezmyselné prudké odkopávanie lôpt ponad ochrannú sieť až do fasády budovy školy, rozbité okno na budove školy atd…, aj to je vizitka tzv. ,,športovcov,“ bohužiaľ, predovšetkým z radov detí a mládeže, čo dokazujú aj záznamy z kamerového systému a mnohí sme aj sami svedkami ,,vyčíňania“ niektorých našich mladých… teda tých, pre ktorých je MI predovšetkým určené.

Celý objekt MI a využívanie jeho priestorov sú zakotvené vo VZN č. 3/2009, ktoré je prístupné na webovom sídle obce, ako aj pri vstupnej bráne MI. Vzhľadom na porušovanie prevádzkového poriadku MI, ako aj na podnety občanov susediacich s týmto objektom, na ktorých sa akosi pozabudlo a ktorí sa vzhľadom na uvedené skutočnosti, predovšetkým na nadmerný hluk a nevhodné správanie niektorých užívateľov MI právom sťažujú, obec Margecany upraví VZN o užívaní MI, čl. 4 – prevádzkové ustanovenia MI a spoplatnenie služieb spojené s užívaním MI /pozn.- návrh zmeny VZN – čl. 4 je k nahliadnutiu na nástenke pred budovou OcÚ/.

V rámci ochrany MI, ako aj obyvateľov tejto obytnej zóny sa ďalej pripravuje skrátenie prevádzkovej doby MI, rozšírenie kamerového systému, tým aj dôslednejšia kontrola a monitorovanie celého areálu, t.j. MI, skateparku a detského ihriska, hlavne vo večerných hodinách, okrem iného aj policajnými hliadkami a pri zistení a dokázaní poškodzovania objektov prísne finančné postihy.

Je naozaj poľutovaniahodné, že v dnešnej premodernizovanej dobe, kedy chceme deti a mládež čo najviac pritiahnuť k športu a na športoviská, je nutné kvôli tým, ktorí nepochopili, na čo tieto objekty slúžia, pristúpiť k takýmto opatreniam. Osobne si myslím, že všetko sa odvíja predovšetkým od rodinnej výchovy. Ťažko môžeme čakať od mládeže, ktorá si neváži vlastné veci, aby dbala o spoločné, či verejné? Tým naozaj nehádžem všetkých do jedného vreca, len chcem poukázať, že pre hŕstku antišportovcov, ktorí si športoviská pomýlili s miestom, ktoré nemá so športom nič spoločné, poniektorí dokonca s miestom svojich večerných stretnutí a prezentovania akýchsi bezvýznamných priorít, sú tieto opatrenia nutné.

V športe som si vždy vážil či už trénerov alebo všetky podmienky a športové potreby, ktoré mi boli poskytnuté a ktoré som mal k dispozícii. Je pre mňa preto nepochopiteľné ľahostajne, až bezohľadne poškodzovať a ničiť takéto objekty, ktoré, mimochodom, stáli nemalé finančné prostriedky. Bohužiaľ, nie sme jediní, ktorí zápasia s týmito problémami, v mnohých mestách a obciach sú tieto multifunkčné objekty aj v oveľa horšom stave, v niektorých sú prístupné len za poplatky a na objednávky. Napriek tomu si myslím, že všetky naše športoviská, detské ihrisko i ďalšie zábavné centrá v našej obci môžu plniť na svoj účel, len si ich treba primerane vážiť a chrániť, veď slúžia hlavne pre najmenších, ale aj pre nás všetkých.

Mgr. Marcel Hudák, Školský úrad Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: