Verejná vyhláška

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 299/2011/PPÚR-VV

V Margecanoch dňa 9. 6. 2011

O Z N Á M E N I E

o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany a Kluknava, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 9. 6. 2011 bolo vydané územné rozhodnutie č. 299/2011/PPÚR vo veci EURO ENERGIA 2008, s.r.o., Slobody 17, 040 11 Košicežiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „MVE na Hornáde – Margecany“, na pozemkoch v kat. území Margecany a Kluknava, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti územnému rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Krajský stavebný úrad v Košiciach prostredníctvom Obce Margecany. Deň oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Príloha verejnej vyhlášky:

Územné rozhodnutie č. 299/2011/PPÚR zo dňa 9. 6. 2011

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

Vyvesené dňa: 13. 6. 2011                                                                  Zvesené dňa:

Zaujalo vás to? Zdieľajte: