Verejná vyhláška – stavebné povolenie – most cez miestny potok

OZNÁMENIE o stavebnom povolení podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a §2 písm. e) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, oznamuje občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 25.05.2020 bolo vydané stavebné povolenie č. 311/2020/SP vo veci Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany — žiadosť‘ o vydanie stavebného povolenia stavby „Most cez miestny potok v obci Margecany“ na pozemkoch CKN Č. 749, zastavaná plocha a nádvorie, CKN Č. 763/3, vodná plocha (EKN Č. 20243/2, 20277/6, 20277/9, 2301/600), CKN Č. 709, trvalý trávny porast (EKN Č. 20243/1). CKN Č. 762, zastavaná plocha a nádvorie (EKN Č. 20213/3, 20246/2), k. ú. Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

POUČENIE:
Podľa §54 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia a to prostredníctvom obce Margecany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/20 15 Z. z. Správny súdny poriadok, ak účastník konania pred právoplatnosťou rozhodnutia vyčerpal všetky predchádzajúce opravné prostriedky. Deň oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Príloha verejnej vyhlášky:
Stavebné povolenie č. 311/2020/SP zo dňa 25.05.2020

Toto oznámenie musí byt‘ vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a spôsobom miestne obvyklým.

Vyvesené dňa : 25. 5. 2020

Zaujalo vás to? Zdieľajte: