Verejná vyhláška – stavebné povolenie „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“

O ZN Á M E NIE o stavebnom povolení podla §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení  neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a §2 písm. e) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, oznamuje občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 29. 5. 2020 bolo vydané stavebné povolenie č. 293/2020/SP vo veci Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice — žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“, na pozemkoch v kat. území Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

POUČENIE:
Podľa §54 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia a to prostredníctvom obce Margecany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/20 15 Z. z. Správny súdny poriadok, ak účastník konania pred právoplatnosťou rozhodnutia vyčerpal všetky predchádzajúce opravné prostdedky. Deň oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Príloha verejnej vyhlášky:
Stavebné povolenie č. 293/2020/SP zo dňa 29. 5. 2020

Toto oznámenie musí byt‘ vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a spôsobom miestne obvyklým.

Vyvesené dňa: 29. 5. 2020

Zaujalo vás to? Zdieľajte: