Verejná vyhláška MVE

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany a Kluknava, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 6. 4. 2011 podal navrhovateľ EURO ENERGIA 2008, s.r.o., Slobody 17, 040 11 Košice, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „MVE na Hornáde – Margecany“, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany a Kluknava.

Dotknuté pozemky parc. č. KN-E: 1884, 1885, 1886, 1927/1, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, parc. č. KN-C: 1905, 1906, 2283, 2304/1, 2304/2, 2308 v k.ú. Margecany a parc. č. KN-E 607/3 a KN-C 1616 v k.ú. Kluknava.

Verejná vyhláška – úplné znenie (.pdf, 69 kB)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: