Uzávierka cestného tunela v noci z piatka na sobotu

Obec Margecany ako vecne a územne príslušný cestný správny orgán na základe zákona č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe v zmysle § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb, ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov udeľuje povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie v úseku od začiatku po koniec margecianskeho tunela z dôvodu uskutočnenia cvičenia záchranárov. 

Žiadateľ: Záchranná služba východ, Pod Brehom 866/6, 056 01 Gelnica, IČO: 42112907

Miesto uzávierky: miestna komunikácia v úseku od začiatku po koniec margecianskeho tunela v dĺžke 430 m

Druh uzávierky: úplná

Začiatok uzávierky: 7. 6. 2013 o 23:00

Koniec uzávierky: 8. 6. 2013 o 4:00

Obchádzková trasa: bez obchádzkovej trasy

Druh DZ: na začiatku a konci uzávierky sa osadí dočasné zvislé dopravné značenie B1 + Z2a

Podmienky:

1. Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady označenie úplnej uzávierky dočasným dopravným značením z zmysle projektu odsúhlaseného Okresným riaditeľstvom Policajného zboru pod č. ORPZ-SN-ODI-5-088/2013 zo dňa 21. 5. 2013.

2. Žiadateľ zodpovedá za bezchybný stav označenia úplnej uzávierky počas jej trvania a v prípade zistenia nedostatkov v dopravnom značení je tieto povinný bez meškania na vlastné náklady odstrániť a uviesť do stavu zodpovedajúcemu odsúhlaseného projektu.

3. Žiadateľ je počas úplnej uzávierky povinný umožniť predovšetkým prejazd vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, požiarnej služby, cestného záchranného systému v spolupráci s príslušníkmi PZ SR.

4. Osobnú zodpovednosť za organizáciu a vykonanie úplnej uzávierky ako aj za bezpečnosť cestnej premávky preberá: Leško Miroslav, 0903 778 461.

5. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Podľa § 7 ods. 6 citovaného cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkách, obchádzkach a odklonoch nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Správny poplatok určený v zmysle položky 82. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neurčuje.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: