Uzávierka pozemných komunikácií v dňoch 13. 4. a 14. 4. 2012

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy pozemných komunikácií, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po posúdení žiadosti spoločnosti – Slovakia rally systém, s.r.o.

povoľuje

žiadateľovi uzávierku ciest – vetiev I/18, II/546, III/06815, III/54311, III/5461, III/5463, III/5466, III/018190, III/0682, III/06811, III/06813 a III/0686 v okresoch Prešov a Košice-okolie, za týchto podmienok:

Dôvod uzávierky: usporiadanie XIX. ročníka automobilovej súťaže „RALLY PREŠOV“.

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: dňa 13.04.2012 (piatok)

Doba uzávierky: od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Miesto uzávierky: cesta III/54311 v úseku (so začiatkom od konca zastavanej časti mesta) Veľký Šariš – Medzany (po križovatku s cesto III/018196 smer Župčany)

Trasa obchádzky: I/18 Veľký Šariš – Šarišské Michaľany III/54317 Ostrovany III/54311 Medzany

Doba uzávierky: od 16,00 hod. do 22,30 hod.

Miesto uzávierky: cesty vetvy I/18 a III/06815 v obci Ľubotice v úseku od nadjazdu po križovatku s MK Sibírska Sekčov v Prešove

Trasa obchádzky: III/06815 Prešov (ul. Rusínska) – I/68 (ul. Lesík delostrelcov – Hollého – Šafárikova) I/18 (ul. Duklianska – Bardejovská) Ľubotice

Doba uzávierky: od 16,30 hod. do 22,15 hod.

Miesto uzávierky: cesty III/0682 v úseku so začiatkom za obcou Zlatá Baňa – Červenica – III/06813 Červenica – Lúčina III/06811 Lúčina – Tuhrina – Žehňa III/0686 Žehňa – Abranovce – Kokošovce s ukončením pred zastavanou časťou obce

Trasa obchádzky: III/0685 Dulová Ves – Záborské – III/06811 Žehňa, časť Dúbrava III/050201 Šarišské Bohdanovce III/0688 Bunetice – Kecerovské Pekľany III/0682 Opina – Červenica

Termín uzávierky: dňa 14.4.2012 (v sobotu)

Doba uzávierky: od 9,45 hod. do 16,15 hod.

Miesto uzávierky: cesty III/5461 v úseku som začiatkom za obcou Obišovce (okr.Košice-okolie) – Ruské Pekľany – Ľubovec – III/5463 Ľubovec – Suchá Dolina – Sedlice – Miklušovce – Klenov – II/546 Klenovský kopec – okr. hranica Gelnica s ukončením nad obcou Margecany

Trasa obchádzky: III/5461 Obišovce I/68 Ličartovce – Prešov – I/18 Chminianska Nová Ves – Široké – III/018186 Víťaz – Kluknava II/547 Margecany

Doba uzávierky: od 10,30 hod. do 17,00 hod.

Miesto uzávierky: cesty III/018190 v úseku so začiatkom za obcou Víťaz – Ovčie – Hrabkov III/5466 Hrabkov – Klenovský kopec II/546 Klenovský kopec – Žipov s ukončením pred križovatkou s cestou III/5465 do obce Bajerov

Popis obchádzky: III/018186 Víťaz – Široké – I/18 Široké – Chminianska Nová Ves – Prešov II/546 Prešov, časť Vydumanec – Rokycany – Žipov, resp. III/5461 Bzenov – Radatice – Ľubovec

Podmienky:

– uvedené úseky sa môžu uzavrieť najdlhšie na dobu určenú týmto povolením. Žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia pre skrátenie doby uzávierky.

Zodpovedný zástupca žiadateľa: JUDr. Vladimír Bánoci (č. t. 0903651320)

– Ing. Rastislav Bánoci – riaditeľ pretekov (č. t. 0904297344)

SAD Prešov, a.s. – informovanosť cestujúcej verejnosti so zmenami v cestovných poriadkoch v tomto rozsahu:

linka 707430 Prešov – Medzany – Ostrovany – Sabinov – Lipany, dňa 13.4.2012

smer Sabinov – Prešov:

 • spoj č.22 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Sabinov AS, zo 7.55 hod. na skorší odchod už o 7.35 hod.

smer Prešov – Sabinov:

 • spoj č.59 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Prešov AS, z 11.15 hod. na neskorší odchod o 11.35 hod.

linka 707403 Prešov – Abranovce – Lesíček – Tuhrina – Červenica, dňa 13.4.2012

smer Prešov – Červenica:

 • spoj č.29 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Prešov AS, zo 15.25 hod. na neskorší odchod o 15.00 hod.
 • spoj č.27 s odchodom z východzej zastávky Prešov AS, o 16.50 hod. bude zrušený bez náhrady,
 • spoj č.17 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky Prešov AS, z 19.00 hod. na skorší odchod už o 18.00 hod.

smer Červenica – Prešov:

 • spoj č.28 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky Červenica, zo 17.00 hod. na skorší odchod už o 16.00 hod.
 • spoj č.37 s odchodom z východzej zastávky Červenica, o 20.40 hod. bude zrušený bez náhrady.

linka 707416 Prešov – Sedlice – Klenov – Margecany, dňa 14.4.2012

smer Prešov – Margecany

 • spoj č.51 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Prešov AS, zo 14.00 hod. na neskorší odchod o 15.00 hod.

smer Margecany – Prešov

 • spoj č.32 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Margecany, žel. st., z 9.00 hod. na skorší odchod už o 8.30 hod.

linka 707417 Prešov Brežany – Kvačany – Žipov, dňa 14.4.2012

smer Prešov – Žipov

 • spoj č.41 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Prešov, AS, zo 14.50 hod. na skutočný odchod až o 15.30 hod.

smer Žipov – Prešov

 • spoj č.50 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Žipov, zo 16.30 hod. na skutočný odchod až o 17.00 hod.

linka 704719 Prešov Križovany – Ovčie – Víťaz – Široké, dňa 14.4.2012

smer Prešov – Víťaz

 • spoj č.17 bude mať posunutý odchod z východzej zastávky – Prešov, AS, z 13.30 hod. na skutočný odchod už o 13.00 hod.

Verejný dopravca SAD Prešov, a.s., zabezpečí vyvesenie písomných oznámení v autobusoch SAD a na informačných tabuliach v Prešove, Červenici, Sabinove, Margecanoch, Víťaze a Žipove o vykonaných zmenách v CP na linkách 707430, 707403, 707416, 707417 a 704719. Zároveň zabezpečí informovanosť vodičov autobusov a príslušných zamestnancov o zmenách v CP.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: