Určenie počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch na svojom zasadnutí dňa 23.8.2010 uznesením č.35/2010/B – 6 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo počet poslancov Obce Margecany v novom volebnom období r. 2010 -2014: 9 poslancov v jednom volebnom obvode .

Zaujalo vás to? Zdieľajte: