TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV 2010

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl začal realizovať pred ôsmimi rokmi Štátny pedagogický ústav.

Testovanie ukazuje aktuálny stav a výsledok vedomostí žiakov z časti cieľov stanovených vo vzdelávacích štandardoch v dvoch vyučovacích predmetoch. Výsledky z celoplošného testovania sú jedným z podkladov pre prijatie žiaka 9. ročníka na strednú školu.

V porovnaní s inými európskymi krajinami monitorovanie vzdelávacích výsledkov nemajú na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Od roku 2003 aj celoplošné testovanie deviatakov významným spôsobom ovplyvňuje výsledky vzdelávania v testovaných predmetoch na 2. stupni prevažnej väčšiny ZŠ. Testovanie vedie učiteľov k profesionalite, k objektivite, k stavovskej cti a základné školy k dosiahnutiu vyššej kvality ich vzdelávacej práce.

V roku 1993 uskutočnil vtedajší Výskumný ústav pedagogický MONITOR 93 ako veľkorozmerný prieskum úrovne vedomostí žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Výsledky boli spracovávané a analyzované celý rok.

MŠ SR v súlade s Programovým vyhlásením vlády začalo v školskom roku 2002 / 2003 uskutočňovať monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov končiacich 9. ročník ZŠ – MONITOR 9 s cieľom poskytnúť týmto žiakov, základným a stredným školám výsledok, ktorý by v zmysle znenia nateraz platnej vyhlášky tvoril jedno z kritérií, na ktoré prihliada riaditeľ strednej školy pri prijímaní žiaka na štúdium, prípadne by akceptoval tento výsledok pri prijatí žiaka bez prijímacích pohovorov. Výsledok slúži predovšetkým žiakom na porovnanie sa s celou populáciou žiakov 9. ročníka.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ( NÚCEM ) v školskom roku 2009 / 2010 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320 / 2008 Z. z. o základnej škole.

Celoslovenské externé testovanie obsahuje dve jednodňové testovania:

1. certifikačné testovanie

2. testovanie gramotnosti

Hlavné certifikačné testovanie sa uskutočnilo 10. marca 2010 ( streda ), zúčastnili sa ho len žiaci 9. ročníka ZŠ okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovaní budú z matematiky a vyučovacieho jazyka slovenský jazyk a literatúra.

Náhradné certifikačné testovanie sa uskutočnilo 30.marca 2010 ( utorok ), zúčastnili sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti sa uskutočnilo 28. apríla 2010 pričom sa realizovalo na reprezentatívnom výbere žiakov základných škôl v SR.

Výsledky z testovania žiakov 9. ročníkov (kliknite pre stiahnutie)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: